اجراآت تضمین کیفیت


    توحید گزارشات معاونیت اداری و مالی - ربع اول و دوم - سال 1401
  •   دانلود فایل


© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون