مجلۀ علمی - تحقیقی

پوهنتون دعوت

نوت: شما می‌توانید نسخه کامل مجله علمی - تحقیقی سال سوم - شماره اول را با استفاده از آدرس زیر دریافت نمایید.

  مجله علمی - تحقیقی دعوت، سال سوم، شماره ششم، تابستان 1401:
 •   دانلود فایل


پوهنتون دعوت

نوت: شما می‌توانید نسخه کامل مجله علمی-تحقیقی شماره پنجم را با استفاده از آدرس زیر دریافت نمایید.

  مجلۀ علمی - تحقیقی دعوت، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1400:
 •   دانلود فایل


پوهنتون دعوت

نوت: شما می‌توانید نسخه کامل مجله علمی-تحقیقی را با استفاده از آدرس زیر دریافت نمایید.

  مجلۀ علمی - تحقیقی دعوت، سال دوم، شماره سوم و چهارم، تابستان و خزان 1400:
 •   دانلود فایل


پوهنتون دعوت

نوت: شما می‌توانید نسخه کامل مجله علمی-تحقیقی را با استفاده از آدرس زیر دریافت نمایید.

  مجلۀ علمی - تحقیقی دعوت، سال دوم، شماره دوم، بهار 1400:
 •   دانلود فایل


© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون