تحقیقات علمی محصلان ماستری (روابط بین الملل)

شمارهاســــمولــــدعناوین تیزساستاد رهنمامناقش اولمناقش دومتاریخ مناقشه
1حکمت الله عصمت الله بررسی مقایسه ای حقوق بشر دوستانه معاصر و حقوق بشر دوستانه اسلامدکتور عبدالعزیز دانشدکتور عبدالعلی محمدیدکتور شیر علی ظریفی1398/06/31
2عبدالحبیب عبدالحکیم عوامل اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی و پیامد های آندکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور فرامرز تمنادکتور محمد اکرم عارفی1397/11/29
3بی بی ماه شرینعبدالبصیراحداث دوار حائل ميان اسرائيل و فلسطين و موضوع سازمان ملل متحددکتور عبدالعزیز دانشدکتور محمد اکرم عارفیدکتور محمد جواد صالحی1398/06/31
4محمد نسیم بساممحمد نعیمبررسی روابط افغانستان با عربستان سعودی بعد از سقوط حکومت طالباندکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور فرامرز تمنادکتور عبدالله عطائی1397/08/22
5محمد اسماعیلمحمد گلد افغاستان او هند ترمنح اریکی 2001-2016دکتور فرامرز تمنادکتور عبدالروف هرویدکتور عبدالجلیل فقیه1397/09/18
6محمد وصیل شرافتمنگلتحول مفهوم حاکمیت در عصر جهانی شدن پوهنمل دکتور عبدالله حقیاردکتور عبدالروف هرویاستاد محمد ظریف ستانکزی1397/07/05
7محمد ایاس محمد اعظیمبررسی جایگاه همکاریهای منطقه ئی در سیاست افغانستان 2001-2016دکتور فرامرز تمنادکتور عبدالغفور ارزودکتور حمید الله نور عباد1397/04/24
8عبدالحمید هاشمیعبدالقیومسازمان کنفرانس اسلامی و نقش آن در حل قضایای عالم اسلامپوهنمل دکتور عبدالله حقیاردکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور عبدالرؤف هروی1398/06/31
9بشیر احمدغلام سروررابطه سیاسی امریکا و افغانستان از 11 سپتمبر 2001 تا 2016داکتر محمد اکرم عارفیدکتور فرامرز تمنادکتور عبدالله عطائی1397/11/29
10محمد عادلبابه رضاجایگاه افغانستان در مجموعه امنیتی منطفه ای اسیای مرکزیدکتور فرامرز تمنادکتور محمد اکرم عارفیدکتور حمید الله نور عباد1398/01/18
11صیام الدین پسرلیمحیط الدیندپلماسی اقتصادی در جذب سرمایه گذاری خارجیداکتر حمید الله عباددکتور فرامرز تمنادکتور عنایت الله خلیل هدف1398/01/18
12نور الرحمن فضلیمحمد رجبتاثیر رقابت منطقه ای هند و پاکستان بر امنیت افغانستان ( 2001 تا 2016)دکتور محمد اکرم عارفیدکتور فرامرز تمنادکتور عنایت الله خلیل هدف1397/06/21
13نذیره رحیمی محمد امیناهمیت ژئویکونومیک افغانستان در روابط سیاسی با ترکمنستان 2001-2016دکتور فرامرز تمنادکتور حمید الله نور عباددکتور ذاکر حسین ارشاد1398/05/10
14هدی خلیل خلیل اللهمیثاق مدنیه / مبادی حقوق سیاسی و مدنی در دولت اسلامیداکتر عنایت الله خلیل هدفدکتور عبدالعزیز دانشدکتور عبدالله عطائی1398/04/10
15ناهیده فقیریغلام سخیتاثیر موافقت نامه امنیتی امریکا و افغاستان بر امنیت کشور پاکستاندکتور فرامرز تمنادکتور محمد اکرم عارفیدکتور محمد جواد صالحی1398/05/10
16فضل الدین گلبهاری شهاب الدین عوامل سقوط حکومت مجاهدین در افغانستانداکتر عنایت الله خلیل هدفپوهنمل دکتور عبدالله حقیاردکتور عبدالرؤف هروی1398/03/30
17محمد متین ابراهیمیمحمد غنینقش محکمه جنائی بین المللی در کاهش جرایم بین المللی داکتر عبدالعزیز دانشدکتور مصطفی نیازیدکتور عنایت الله خلیل هدف1398/02/17
18سید منور شاهسید محمودمصونیت های دپلوماتیک در اسلام و قوانین بین المللی داکتر عبدالبدیع صیادپوهنمل دکتور عبدالله حقیاردکتور عنایت الله خلیل هدف1397/05/18
19فاروق فاکر شیخ میرمعاهدات بین المللی و الحاق افغانستان به انداکتر عنایت الله خلیل هدفدکتور عبدالعزیز دانشدکتور محمد اکرم عارفی1397/10/20
20شیر آقاغلام سخیتحلیل سیاست خارجی افغانستان بر مبنای نطریه های جیمز ( روز نا)دکتور فرامرز تمنادکتور محمد اکرم عارفیدکتور عنایت الله خلیل هدف1397/10/20
21فخر الدین شمس الدینتاثیر حضور امریکا در روند حکومت داری در افغانستان از 2001-2016دکتور فرامرز تمنادکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور محمد اکرم عارفی1397/06/21
22نثار احمدشاه محمدحق تحصیل زن از دیدگاه اسلام ، قوانین ملی و بین المللیدکتور حبیب الرحمن رحیمیدکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور محمد اکرم عارفی1398-10-04
23سلطان شاهحاجی شیر محمد خاندجنګی بندیانو حقوق په اسلامی شریعت او نړیوالو قوانینو کښيدکتور عبدالبدیع صیادپوهنمل دکتور عبدالله حقیاردکتور مصطفی نیازی1396/10/17
24محمد صابرفتخ محمدتاثیر جهاد افغاسنتان در بیداری ملت هادکتور عبدالجلیل فقیهدکتور عنایت الله خلیل هدفپوهنمل دکتور عبدالله حقیار1398/03/12
25ذبیح اللهنظر محمدتاریخچه و کار پارلمانی در افغانستانداکتر عنایت الله خلیل هدفدکتور عبدالروف هرویپوهنمل دکتور عبدالله حقیار1397/10/12
26آغا گلخان آغاعوامل موثر در تصمیم گیری سیاست خارجیدکتور محمد اکرم عارفیدکتور فرامرز تمنادکتور عنایت الله خلیل هدف1397/09/25
27سمیع اللهحاجی احمدنقش جهانی شدن بر روابط افغانستان با سازمان های منطقه ایداکتر عنایت الله خلیل هدفدکتور عبدالعزیز دانشپوهنمل دکتور عبدالله حقیار1397/01/30
28سید منصور سید عبدالسلامحل مسالمت آمیز منازعات بین المللی پوهنمل دکتور عبدالله حقیاردکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور فرامرز تمنا1398/03/26
29عزت الله پامیروزیرد هلمند اوبو اغیز دافغانستان او ایران پراریکو پوهنوال داکتر حمید الله عبادپوهندوی زلمی هوتکدکتور مصطفی نیازی1398/06/25
30عبدالمتین شیرعلماوسنی نریوال سیاسی رژیمو نه پوهنوال داکتر مصطفی نیازیاستاد محمد ظریف علم ستانکزیدکتور شیر علی ظریفی1398/06/25
31دلاورمحمد نسیمتاثیر مدخلات بیرونی در مسیر جهادداکتر عنایت الله خلیل هدفدکتور عبدالرؤف هرویدکتور حمید الله نور عباد1398/08/05
32ملا محمد فیضیفیض محمدسیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان بعد از اغاز حکومت مجاهدین تا حالادکتور محمد اکرم عارفیدکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور فرامرز تمنا1398/08/23
33پروینضیاءالحقحقوق کار و کارگر در اسلام و قوانین بین المللیدکتور حیمد الله نور عباددکتور فرامرز تمنادکتور عبدالعزیز دانش1398/2/1
34نصیر احمد اکبریمحمد یونسنقش کمک های خارجی در انکشاف سیاسی افغاستانداکتر محمد اکرم عارفیدکتور فرامر تمنادکتور حمید الله نور عباد1398/09/07
35احمد مسعود افضلی غلام حضرتبررسی حقوقی تخلفات اطفال در افغانستان دکتور حبیب الرحمن رحیمیدکتور محمد اکرم عارفیدکتور محمد جواد صالحی1398/09/30
36عبدالوهاب عرفانخال محمداصول روابط بین الملل در اسلامدکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور محمد اکرم عارفیدکتور حبیب الرحمن رحیمی1398/09/09
37سید نور اللهدوست احمداتحادیه اروپا و موقف سیاسی اندکتور حمید الله نور عباددکتور عبدالرؤف هرویدکتور حبیب الرحمن رحیمی1398/09/04
38توتاخیلحاجی منگلدویمه نریواله جکره او د افغانستان او سیمی پر وضعیت باندی اغیزدکتور حمید الله نور عباددکتور مصطفی نیازیپوهندوی زلمی هوتک1398/08/27
39ایملعلی احمدد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیاسی معاهداتدکتور مصطفی نیازیدکتور شیر علی ظریفیدکتور عنایت الله خلیل هدف1398/08/27
40وزمینهصفی اللهمقایسه خلافت با نظام جمهوریپوهنمل دکتور عبدالله حقیاردکتور شیر علی ظریفیاستاد محمد ظریف علم ستانکزی1399-07-14
41عبدالقادر سیافعبدرب الرسول سیافتحلیل روابط بین المللی افغانستاندکتور حبیب الرحمن رحیمیدکتور محمد اکرم عارفیپوهندوی زلمی هوتک1399-07-10
42ضیا الحق "ضرغام"فیض محمد خاننقش سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم از 2001 تا اکنوندکتور فرامرز تمناپوهاند دکتور مصطفی نیازیدکتور عبدالعزیز دانش1398/01/25
43اجمل "حسامی"محمد امینتروریسم و تحوب مفهوم امنیت در نظام بین الملل بعد از 2001دکتور فرامرز تمنادکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور عبدالله عطائی1397/09/11
44نظام الدینامام الدین پیمان های سیاسی عصرنبوت در روشنائی اسناد و معاهدات بین المللیدکتور عبدالله عطائیدکتور فرامرز تمنادکتور محمد اکرم عارفی1397/09/18
45سپوژمی "وزیری"عبدالحسندلایل همسوی سیاسی امریکا با اسرائیل در خاور میانهدکتور فرامرز تمناپوهنمل دکتور عبدالله حقیاردکتور عبدالرروف هروی1398/05/06
46پروین "مجددی"ضیالءالحقحقوق کار و کارگر در اسلام و قوانین بین المللی پوهنوال دکتور حمید الله نور عباددکتور فرامرز تمنادکتور عبدالعزیز دانش1398/02/01
47مسعود "صدیقی"عبدالوهابنقش سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه حقوق بشردکتور عبدالعزیز دانشدکتور فرامرز تمنادکتور عبدالجلیل فقیه1397/08/22
48محب الله "امین"شیراقاعوامل طبیعی فسخ معاهدات بین المللیدکتور عبدالله حقیارپوهاند پوهاند دکتور مصطفی نیازیدکتور عبدالعزیز دانش1398/06/11
49نسیم الله "دربندی"حفیظ اللهنقش دیپلوماسی و فرهنگی در روابط بین المللدکتور فرامرز تمنادکتور عبدالله حقیاردکتور عنایت الله خلیل هدف1397/12/20
50خان محمد "پکتین "آغا محمدد حکومت په څارنه کی دملی شورا دندهپوهاند پوهاند دکتور مصطفی نیازیپوهاند دکتور عبیدالرحمن الکوزیپوهاند دکتور مصطفی نیازی1397/09/12
51ولی احمد " ولید"علیبررسی تابعیت اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل خصوصی و تطبیق ان در قوانین افغانستاندکتور عبدالله عطائیدکتور عنایت الله خلیل هدفپوهاند دکتور مصطفی نیازی1398/01/12
52محمد موسی "یوسفی"حاجی محمد یوسفارکان فرعی وابسته به سیستم سازمان ملل متحد و نقش آن در افغانستان پوهنوال دکتور حمید الله نور عباددکتور عبدلله عطائیدکتور عبدالجلیل فقیه1397/09/10
53محمد تمیم "پوپل"محمد رفیعروابط خارجی دولت افغانستان در عصر امانیدکتور اکرم عارفیپوهاند دکتور مصطفی نیازیپوهندوی زلمی هوتک1398-06-13
54احمد جانلعل خاندافغانستان نشه یی توکی اونریوالی اندښنیپوهاند دکتور مصطفی نیازیدکتور عبیدالرحمن الکوزیدکتور عبدالله عطائی1397/10/03
55افسون " نجیب"نجیب اللهبررسی مهمترین عوامل موثر در ایجاد بی ثباتی سیاسی عراق پس از سال2001 تا 2017)دکتور فریحه عطائیدکتور محمد اکرم عارفیدکتور عبدالرروف هروی1397/12/09
56محمد بلال " وزیری"محمد داودبررسی روابط سیاسی افغانستان با کشور همسایه ایران در زمان کرزیدکتور فرامرز تمناپوهاند دکتور مصطفی نیازیدکتور عنایت الله خلیل هدف1397/06/16
57عبدالمتین"مطیع"محمد علینقش اتحادیه های بین الپارلمانی در روابط بین الملل دکتور عبدالروف هرویاستاد محمد ظریف علم ستانکزیدکتور عبدالله حقیار1398/06/27
58عبدالباسط "سروری"محمد بشیرروابط بین الملل از دیدگاه اسلام در مقایسه با رویکردهای رئالیستی و لیبرالیستیدکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور محمد اکرم عارفیدکتور عبدالرؤف هروی1398/06/28
59محمد شعیب "صافی"محمد اکرمروابط افغانستان با چین در دو ده اخیرپوهنوال دکتور حمید الله نور عباددکتور فرامرز تمنادکتور محمد اکرم عارفی1398/05/01
60وجیه الله"ظهیر"غلام حسیندنریوالو حقوقو له مخی دخپلواک فلسطینی دولت جوریدنه پوهاند دکتور مصطفی نیازیدکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور عبدالله حقیار1398/06/26
61 عیدولی خانحضرت میرافغانستان ته دامریکایانو راتک موخیپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیهپوهاند دکتور عبیدالرحمن الکوزیدکتور عبدالروف هروی1397/09/26
62شبیر احمد سلطان محمدنقش حکومتداری الکترونیکی درمناسبات دپبوماتیکپوهاند دکتور مصطفی نیازیدکتور محمد اکرم عارفیدکتور عبدالعزیز دانش1397/10/10
63سید فاروق هاشمیسید مقصودروابط اقتصادی ترکیه با افغانستان طی سال های 1380-1394(2001-2015)پوهاند دکتور مصطفی نیازیدکتور محمد اکرم عارفیدکتور عبدالعزیز دانش1398/06/28
64فرید " ابراهیم"شیراجانتوافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا و تاثیر آن بر امنیت افغانستاندکتور فرامرز تمنادکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور شیر علی ظریفی1398/06/12
65نظام الدینامام الدینتاثیر روابط امریکا، پاکستان ، هندوستان بر افغانستانپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیهدکتور فرامرز تمنادکتور محمد اکرم عارفی1397/09/18
66یعقوب جان " ستوری"شهزاد گلد تاپی پروژه او د افغانستان لپاره فرصتونه ، ننکوني او اغيزيپوهنوال دکتور حمید الله نور عبادپوهاند دکتور مصطفی نیازیپوهندوی زلمی هوتک1397/07/27
67وژمه محمد اسماعیل مقایسه عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال بحران کویت 1990 و بحران عراق 2003دکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور محمد اکرم عارفیپوهاند دکتور مصطفی نیازی1398/08/08
68سید احمد قریبسید محمد نجیمنقش تحول روابط بين الملل پسا جنگ سرد برشکل گيری حکومت های مجاهدين وطالباندکتور محمد اکرم عارفیدکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور فرامرز تمنا1398/08/14
69مصلح الدین تاتارامام الدینچالش های بیرونی توسعه سیاسی در افغانستاندکتور محمد اکرم عارفیدکتور ذاکر حسین ارشاددکتور عنایت الله خلیل هدف1398/08/15
70رحمن گل "اسرار"عزیز گلدبهرنی سياست په تاکلو کی د عامه افکارو وندهپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیهدکتور شیر علی ظریفیپوهاند دکتور مصطفی نیازی1398/08/06
71سید گل "سنگین"سید بازروابط سیاسی افغانستان با تاجکستاندکتور عبدالغفور آرزودکتور فرامرز تمنادکتور محمد اکرم عارفی1398/08/07
72امین الله " نصرتیار "نصراللهجایگا امنیت در سیاست خارجی افغانستاندکتور فرامرز تمنادکتور عبدالعلی محمدیدکتور عنایت الله خلیل هدف1398/08/02
73ضیاالدین "جهش"گلاب الدینتقابل جهان بینی ها در ایجاد جامعه ایدالدکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور محمد اکرم عارفیدکتور حبیب الرحمن رحیمی1398/08/14
74ناجیه "کوهستانی"نور محمدآزادی بیان در قوانین افغانستان و اسناد بین المللیدکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور عبدالرؤف هرویاستاد محمد ظریف علم ستانکزی1398/08/02
75احمد ادریسامیر محمددفاع مشروع در حقوق بین الملل و در حقوق جزای بین المللیاستاد محمد ظریف علم ستانکزیدکتور عبدالعلی محمدیدکتور شیر علی ظریفی1398/07/28
76سمیـــرا غفرانیعبدالصبورجایگاه اقتصادی اسیای مرکزی از دیدگاه امریکا و روسیه از( 2001-2015)پوهاند دکتور مصطفی نیازیدکتور محمد جواد صالحیپوهندوی رلمی هوتک1398/08/15
77صبغت الله باقی باللهد ملی وحدت حکومت د خارجی سياست ارزونهپوهاند دکتور مصطفی نیازیدکتور محمد ذاکر حسین ارشاددکتور حبیب الرحمن رحیمی1398/08/11
78حمید الله "سادات"سیدال خانریشه های ضمانت و اجرائی و معاهدات بین المللیدکتور عبدالعزیز دانشدکتور عبدالعلی محمدیپوهاند دکتور مصطفی نیازی1398/08/06
79محمد ذاکر محمد قاسم روابط کونسلی افغانستان دکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور فرامرز تمنادکتور محمد اکرم عارفی1398/08/14
80سید عبدالمتین "هاشمی"سید محمد حسننقش میانجیگری در حل اختلافات میان دولت هادکتور عنایت الله خلیل هدفاستاد محمد ظریف علم ستانکزیدکتور شیر علی ظریفی1398/08/15
81نوید "نورزی"محمد حسننظم نوین بین الملل و تاثیر آن بر روابط کشور های جهان سومدکتور محمد اکرم عارفیدکتور محمد جواد صالحیدکتور فرامرز تمنا1398/08/14
82عطاء الله یار محمدد امريکا سياسی نظام اغيزه د افغانستان پر بهرنی سياستدکتور فرامرز تمنادکتور رمحمد اکرم عارفیدکتور محمد جواد صالحی1398/08/12
83صدف سید عبدالقیومحقوق اجتماعی زن ( حق کار و اشتغال زن ) در نظام حقوقی افغانستان و اسناد بین المللیدکتور عبدالعزیز دانشدکتور شیر علی ظریفیاستاد محمد ظریف علم ستانکزی1398/08/15
84محمد شعیب "شمس"محمد عاصمبررسی امتیازات دیپلوماتیک از دید اسلام و غربدکتور محمد اکرم عارفیپوهنمل دکتور عبدالله حقیارپوهاند دکتور مصطفی نیازی1398/06/11
85محمد خالدمحمد الفجنگ سرد و پیامد های ان بر اوضاع اقتصادی افغانستان و منطقهپوهنمل دکتور عبدالله حقیارپوهاند دکتور مصطفی نیازیدکتور فرامرز تمنا1398/07/23
86سلیمان " غفوری"عبدالغفورروابط سیاسی دولت اسلامی با دولت غیر اسلامیپوهنمل دکتور عبدالله حقیاراستاد محمد ظریف علم ستانکزیدکتور عنایت الله خلیل هدف1398/07/17
87حامد" جاهد"عبدالاحمد بررسی روابط سیاسی افغانستان با ترکیهدکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور ذاکر حسین ارشادپوهندوی زلمی هوتک1398/08/27
88دریا دلاور عبدالودودقواعد حاکم بر داوری بین المللی در قوانین افغانستان و اسناد بین المللیدکتور عبدالعزیز دانشاستاد محمد ظریف علم ستانکزیدکتور محمد اکرم عارفی1398/09/07
89سیما عصمتیعبدالستارعناصر تاثیر گذار بر روابط منطقه ای افغانستاندکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور فرامرز تمنادکتور حبیب الرحمن رحیمی1398/08/26
90عبدالمتين موسی خانپه منځی آسيا کي د نشه يی توکو شتون او دسيمي پر امنيتی و ضعيت يي اغيزيدکتور عبیدالرحمن الکوزیپوهاند دکتور مصطفی نیازیپوهاند دکتور مصطفی نیازی1398/08/27
91زاهد الله محمد داودپه نريوالو اريکو د فشار وسايلپوهاند دکتور مصطفی نیازیدکتور عبیدالرحمن الکوزیدکتور فرامرز تمنا1398/08/20
92نصرت الله حقپالمامور گل جانپيامد های سياسی، نقص و خروج از معاهدات بين المللیپوهنمل دکتور عبدالله حقیاردکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور عبدالعزیز دانش1398/08/16
93محمد دلاورنور محمدتعهدات افغانستان در قبال کنوانسيون های مبارزه با مواد مخدر از سال 1385-1395پوهاند دکتور مصطفی نیازیدکتور عبدالله عطائیدکتور عبدالعزیز دانش1398/09/04
94شفیع اللهملا نصر الله د افغانستان او فرانسی اریکیپوهندوی زلمی هوتکدکتور محمد جواد صالحیدکتور محمد اکرم عارفی1398/08/29
95میااگل اقا گل قواعد جنگ در حقوق بین الملل و اسلامدکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور محمد اکرم عارفیدکتور عبدالعزیز دانش1398/09/30
96حشمت الله محمد نعیمتعارضات هويتی در افغانستان و تاثير آن بر مناسبات سياسی ميان ايران و افغانستاندکتور عبدالرؤف هرویدکتور محمد اکرم عارفیدکتور عبدالله عطائی1398/09/30
97سید جمالسید اعظیمبررسی نظام سیاسی بعد از سقوط طالبان در افغانستاندکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور محمد اکرم عارفیدکتور عبدالله عطائی1398/10/04
98سید احمدعبدالقادرعوامل موثر سیاست روسیه د رخصوص پرونده هسته ایراندکتور محمد اکرم عارفیدکتور محمد جواد صالحیدکتور فرامرز تمنا1399/06/11
99احمد نادرعبدالصبوربررسی نقش ناتو در پيشبرد سياست امريکا در خاور ميانه پس از 11 سپتمبرپوهاند دکتور مصطفی نیازیدکتور محمد جواد صالحیدکتور فرامرز تمنا1399-09-05
100آقا محمد رحیم الدیند افغانستان په پرمختيا او ثبات کي د سيميزي همکاری نقش 2019-2001دکتور فرامرز تمنا دکتور عبدالعلی محمدیپوهندوی زلمی هوتک1398-12-22
101پتونیمحمد شفیعنقش اوراق بهادر در توسعه اقتصادی افغانستانپوهنوال دکتور حمید الله نور عباددکتور شیر علی ظریفیاستاد محمد ظریفی علم ستانکزی1399-06-27
102جلال الدیننجم الدیندسپتمبر له یوولسمی را په دیخواد د افغانستان او متحده عربی اماراتو د اریکو څیرنه (2001-2018)پوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیهپوهاند دکتور مصطفی نیازیدکتور شیر علی ظریفی1398-06-26
103روح اللهعبدالجلیلبررسی روابط افغانستان و ترکمنستان پس از( 2001-2018)دکتور فرامرز تمنادکتور ذاکر حسین ارشاددکتور محمد اکرم عارفی1398-07-20
104زهره محمد ملانقش سازمان ملل متحد در نهادینه سازی روند دموکراسی در افغانستان از سال (2002-2014))دکتور محمد اکرم عارفیدکتور سید طاهر عرافیدکتور عنایت الله خلیل هدف1399-08-06
105سمیراعلی محمدنقش ساختار نظام آموزشی معاصر در جامعه پذیری سیاسی نسل جوان افغانستاندکتور شیر علی ظریفیاستاد محمد ظریف علم ستانکزیپوهندوی زلمی هوتک1399-07-24
106سمیرانجیب اللهروابط اقتصادی افغانستان با کشور های همسایه شمالپوهنوال دکتور حمید الله نور عباددکتور محمد جواد صالحیدکتور عبدالعلی محمدی1398-08-15
107سمیع اللهعبداللطیفنقش شورای امنیت در تامین امنیت و استقرار در افغانستاندکتور عبدالرؤف هرویدکتور حمید الله نور عباددکتور محمد اکرم عارفی1398-12-28
108سید احمد شاهحکیم شاهد افغانستان د سولی د پروسی تاريخی شاليد ، دهغی په مخکی خندونه او د حل لاریپوهنوال زلمی هوتکپوهاند دکتور مصطفی نیازیدکتور شیر علی ظریفی1399-10-29
109صبغت اللهگل سیدسازمان شانگهای و نقش آن در افغانستانپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیهدکتور عنایت الله خلیل هدفپوهندوی زلمی هوتک1398/04/02
110صفی اللهامین اللهروابط روسیه با افغانستان بعد از سقوط حکومت نجیب تا 2018پوهنوال زلمی هوتکپوهنوال دکتور حمید الله نور عباددکتور حبیب الرحمن رحیمی1399-10-13
111عبدالقدیرمحمد عالممقايسه سياست خارجی افغانستان در دوره صدارت و رياست جمهوری سردار محمد داود خاندکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور محمد اکرم عارفیپوهندوی زلمی هوتک1398-09-17
112عطاءالحقخیال محمدپیامد های بیداری اسلامی در قرن بیستمدکتور عبدالرؤف هرویدکتور شیر علی ظریفیدکتور عبدالعزیز دانش1398-05-31
113فهیمه هاشمیعبدالحینقش جامعه جهانی در روند ملت سازی در افغانستاندکتور محمد اکرم عارفیدکتور عبدالعلی محمدیدکتور حمید الله نور عباد1398-03-21
114کریمه (امرخیل)نقیب اللهنقش کنفرانس بن در تاسیس نظام جدید افغانستان 2001-2014دکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور حمید الله نور عباددکتور عبدالعلی محمدی1399/08/20
115کلیم اللهاسد اللهاحزاب سياسی و نقش آن در پروسه مردم سالاریدکتور عبدالله حقیاردکتور ذاکر حسین ارشاددکتور محمد اکرم عارفی1398-07-17
116گیتیشاه ولینقش سازمان سارک در باز سازی و ثبات افغانستاندکتور فرامرز تمنادکتور حمید الله نور عباددکتور محمد اکرم عارفی1399-08-07
117محمد اجاناحمد جانحقوق و و جايب اتباع خارجی در حقوق بين الملل و قوانين افغانستاندکتور عبدالعزیز دانشدکتور عبدالعلی محمدیدکتور حبیب الرحمن رحیمی1398-10-26
118محمد شریفشیر محمدروابط افغانستان با امریکا از (1942-1979)دکتور محمد اکرم عارفیدکتور فرامرز تمنادکتور حبیب الرحمن رحیمی1398-08-23
119محمد میرویسمحمد ظریفدیپلماسی رسانه ای و جایگانه افغانستان در ان دکتور محمد اکرم عارفیدکتور سید طاهر عرافیدکتور عنایت الله خلیل هدف1399-08-27
120محمدآصفنصر الدین چالش های جهانی شدن حقوق بشر دکتور عبدالعزیز دانشاستاد محمد ظریف علم ستانکزیدکتور عبدالعلی محمدی1399-10-25
121مدینهحاجی عاشق اللهشیوه های تامین صلح میان دولت ها از نگاه معاهدات و کنوانسیون های بین المللیدکتور محمد اکرم عارفیدکتور ذاکر حسین ارشاددکتور عبدالعزیز دانش1398-09-30
122مرسلمحمد داودجايګاه افغانستان در ژيو استراتيژی نظام نوين جهانیدکتور فرامرز تمنادکتور محمد جواد صالحیدکتور سید طاهر عرفانی1399-08-21
123موسی خاناکبر خانپایتخت های تمدن اسلامیپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیهپوهاند دکتور مصطفی نیازیدکتور عبدالله عطائی1398-06-26
124میرویسنور محمدد افغانستان او اذربایجان د دولتونو اریکیپوهاند دکتور مصطفی نیازیپوهندوی زلمی هوتکدکتور شیر علی ظریفی1399-08-26
125هدایت اللهیار محمدد افغانستان د کرکت ملی تيم کردار په نريوال سياست کيپوهندوی دکتور یار زمان منگلپوهندوی زلمی هوتکدکتور شیر علی ظریفی1399-10-15
126احمد جاویدمحمد انس خانبررسی تروريسم بين المللی و دفاع مشروعدکتور شیر علی ظریفیدکتور عبدالعلی محمدیپوهندوی زلمی هوتک1398-06-05

© All rights are reserved for Dawat University.
Developed by: Information Technology Directorate of Dawat University