درباره ما

از آن جاییکه اعادۀ مجدد ساختارهای معنوی در پهلوی ساختار زیربناهای مادی، یک امر ضروری پنداشته شده است و این مأمول جز از طریق تربیۀ کدرهای مسلکی و مؤمن و مخلص که کشور را از این ورطه های مهلک و نابود کننده نجات دهد، امکان پذیر نیست؛ به این لحاظ تأسیس و ایجاد مراکز تعلیمی و پوهنتون ها به خاطر به دست آوردن چنین یک مأمول امر ضروری و لازمی پنداشته می شود.

با درک این مسؤولیت، ما به نوبۀ خویش سعی و تلاش به خرج دادیم تا در این مسیر مبارک سهم گیریم و پوهنتون دعوت را تأسیس نماییم.

از خلال این اقدام نیک از الله تعالی جل جلاله مسئلت می نماییم که ما را در ادامۀ این راه، یاری دهد و به کاری که محبت و رضای اوست، توفیق عنایت فرماید.

با آغاز دور تازه یی در افغانستان، پیشرفت های محسوس در سطح لیسه ها به مشاهده رسید و هزاران تن از لیسه های کشور فارغ شدند و روی آوری جوانان به پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلی افزونی یافت و از آن جایی که پوهنتون های دولتی برای پذیرش این تعداد بی شمار کافی پنداشته نمیشد، و بار مسؤولیت پوهنتون های دولتی با گذشت ایام سنگین تر شد، دولت در همچو شرایط ضرورت آنرا احساس کرد تا مطابق ماده 49 قانون اساسی دروازۀ مؤسسات تحصیلی عالی خصوصی را برای تربیه جوانانی که به پوهنتون های دولتی راه نیافته بودند، باز نماید.

این پوهنتون یکی از پوهنتون های معتبر در سطح کـشور محسوب می گردد که رسماً در سال 1388 هـ.ش موافق به 2009 میلادی به اهتمام و توجه خاص رئیس این پوهنتون استاد عبد رب الرسول « سیاف » که هم اکنون نیز افتخار ریاست این پوهنتون را بر عهده دارد، اساس گذاشته شد.

این پوهنتون کوشش دارد تا از جدیدترین شیوه ها و طرزالعمل ها در تدریس استفاده نمود و در نخستین گام این پوهنتون پوهنځی های شرعیات، حقوق و علوم سیاسی و انجنیری را سنگ بنا نهاد. بعد از گذشت یکسال در سال 1389 دو پوهنځی اقتصاد و ژورنالیزم نیز در کنار پوهنځی های فوق ذکر ایجاد شد و در سال 1390 پوهنځی فارمسی و در سال 1392 پوهنځی طب معالجوی برای اناث نیز ایجاد گردید. به تعقیب آن این پوهنتون توانست در سالهای 1393 و 1394 دوره ماستری را در رشته های فقه و قانون (در چوکات پوهنحٔی شرعیات) و روابط بین الملل (در چوکات پوهنحٔی حقوق و علوم سیاسی) ایجاد نماید.

این پوهنتون یک مؤسسه اسلامی و علمی است که جهت ادای مسؤولیت های دینی و علمی خود در قبال مردم مسلمان افغانستان به صورت خاص، و امت اسلامی به صورت عام، از طریق آشنا سازی فرزندان این میهن به فرهنگ اسلامی و تربیه ایشان به مقام های عالی دینی و تحصیل شان در بالاترین سطح علمی در کشور که آنها را به حمل مسؤولیت های بزرگ جهت خدمت به ملت و کشورشان و جهان اسلام قادر سازد و برای ایشان زمینه های زندگی بهتر و با افتخار را مهیا سازد، می پردازد.

پوهنتون دعوت

تدریس در این پوهنتون به زبان های ملی افغانستان (پشتو و دری) صورت می گیرد و اوقات درسی آن به شرح ذیل میباشد:

قبل از ظهر: از ساعت 8:00 الی 12:30 بعد از ظهر: از ساعت 1:00 الی 4:30 شبانه: از ساعت 4:30 الی 8:00

سمسترهای درسی پوهنتون دعوت به مدت 16 هفته بوده که سمستر بهاری از ماه حوت الی جوزا و سمستر خزانی از ماه اسد الی ماه عقرب جریان داشته و امتحانات نهایی سمستر بهاری در ماه سرطان و امتحانات نهایی سمستر خزانی در ماه قوس آغاز می گردد.

© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون