لیسانس در حقوق و علوم سیاسی

معلومات عمومی

برنامه لیسانس حقوق و علوم سیاسی جزئی از سه برنامه یی بود که برای اولین بار با تأسیس پوهنتون در سال 1388 شروع به فعالیت های علمی خویش نموده است.

این برنامه برای طبقۀ ذکور و اناث در نظر گرفته شده که تا به حال 20 دور فراغت (بتعداد 3414 نفر محصل) را سپری نموده است:

این برنامه دارای دو رشته ذیل میباشد:
1. قضاء و څارنوالی « 159 کردیت »
2. اداره و دیپلوماسی « 148 کردیت »

ریاست این پوهنحٔی بر عهدۀ محترم خالد "سراج" و مدیریت تدریسی آن بر عهده محترم محمد سلیم "ربانی" می باشد.


پلان ستراتژیک پوهنحٔی حقوق و علوم سیاسی (1399-1403)

  دانلود فایل

کتاب رهنمای (کتلاک) پوهنحٔی حقوق و علوم سیاسی

  دانلود فایل

پلان عملیاتی / تطبیقی سال 1401

  دانلود فایل

گزارش از تطبیق پلان عملیاتی توسط هیئت در پوهنحٔی حقوق و علوم سیاسی

  دانلود فایل


دیدگاه

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون دعوت متعهد به ارایه خدمات معیاری تحصیلی و تحقیقات علمی در عرصۀ دانش حقوقی وعلوم سیاسی می باشد. این پوهنځی با امکانات وظرفیت های دست داشته و به کار گیری تکنالوژی ونصاب تحصیلی مدرن وقبول شده، تلاش می ورزد به عنوان یکی از نهاد های تحصیلات عالی معیاری و با اعتبار در داخل کشور و همچنان در سطح منطقه تبارز نموده، با ایجاد توأمیت با نهاد های مشابه در داخل وخارج کشور زمینه های همکاری علمی وتحقیقی پیشرفته را افزایش دهد.


مأموریت

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون دعوت به منظور برآورده ساختن اهداف و دیدگاه خویش مطابق با نیازمندیهای جامعه با جدیت فعالیت می نماید. این پوهنحی مصمم است با داشتن استادان متخصص وبا تجربه، به کار گیری روشهای فعال تدریسی وتحقیقی، فراهم آوری متون علمی متناسب با نیازهای کشور، شرح و تحلیل وتکمیل قوانین نافذه، ارزیابی مسایل ومشکلات حقوقی وسیاسی جامعه مأموریت های اکادمیک ومیهنی خود را موفقانه انجام دهد.


اهداف آموزشی

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون دعوت متعهد است اهداف آموزشی ذیل را تعقیب و محقق سازد:

  • فراهم نمودن زمینۀ آموزش ومطالعات سیاسی- حقوقی، جهت ارتقای دانش وکاربردی ساختن مباحث حقوقی وسیاسی.
  • توانمند سازی اعضای کدر علمی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی، گسترش وتعمیق فعالیت های پژوهشی آنان و دفاع از حقوق شان در چوکات قانون ولوایح پوهنتون.
  • پاسخ دهی به نیازها وتقاضای افراد ومؤسسات جامعه، از طریق ارتقای کریکولم معیاری ونصاب درسی با کیفیت.
  • تشخیص و ارتقای استعداد های فکری وتقویت مهارت های علمی وعملی محصلان از طریق برگزاری کنفرانسها وسمینارهای آموزشی.
  • تربیۀ نیروی کار متخصص ومتعهد حسب نیازهای توسعه ای جامعه.
  • زمینه سازی وافزایش فعالیت های کلینیک حقوقی جهت آشنایی وتقویت مهارت های عملی محصلین حقوق وعلوم سیاسی؛ به ویژه رشتۀ حقوق.
  • ارتقای جایگاه پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی در سطح داخلی، ملی ومنطقه ای از طریق ارایه خدمات علمی وتحقیقی.


نصاب درسی

نصاب درسی این برنامه بر مبنای سیستم (Credit) میباشد:

مضامین : (قضاء و څارنوالی)

  دانلود فایل

مضامین : (اداره و دیپلوماسی)

  دانلود فایل


معلومات مالی

پوهنتون دعوت افتخار دارد که با دریافت کمترین هزینه درسی در میان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور، بهترین و جامع ترین خدمات درسی را در سطح عالی برای محصلان خویش فراهم سازد.

محصلان جدیدالشمول مکلف اند بعد از اعلان نتایج کانکور، جهت تشکیل صنف در مدت یک هفته فیس های شان را در بخش مالی پرداخت نمایند؛ زمان پرداخت فیس در آغاز سمستر بوده و بر اساس واحد پولی رایج کشور (افغانی) دریافت می گردد.

شماره تصنیف فیس اصلی تخفیف فیس بعد از تخفیف
1 ثبت نام کانکور 200 0 200
2 داخله (فقط یکبار) 2,000 0 2,000
3 هزینه درسی فی سمستر 17,000 5,000 12,000
4 مونوگراف (فقط یکبار) 4,000 0 4,000
5 تصدیقنامه (فقط یکبار) 500 0 500
# مجموع هزینه دوره تحصیلی: 142,700 40,000 118,700

توجه: تخفیف در فیس سمستر برای یک دوره تحصیلی میباشد.کتابخانه

کتب مورد نیاز پوهنحٔی حقوق و علوم سیاسی نظر به ضرورت دیپارتمنت های این پوهنحٔی از منابع نشراتی و کتاب فروشی ها خریداری و ذخیره گردید، و با در نظرداشت موضوعات و عناوین فهرست شده است، و جهت استفاده مزید در خدمت محصلان قرار دارد.

این کتابخانۀ مجهز با کتب، مجلات، اخبار روزانه و سایر موضوعات علمی بوده که از ساعت 8:00 صبح الی 7:30 شام به روی محصلان و اساتید گرامی باز میباشد.

شماره زبان کتاب تعداد
1 فارسی 161
2 پښتو 22
3 عربی 5
4 انگلیسی 27
# مجموع کتب: 215


شهرت و معلومات تماس اعضای اداری و کدر علمی دایمی

# شهرت وظیفه شماره تماس ایمیل
1 خالد سراج رئیس و استاد دایمی 0777011590 khalidsaraj271@gmail.com
2 سمیع الله نوازی آمر دیپارتمنت قضاء و څارنوالی و استاد دایمی 0792921480 samiullahnawazi49@gmail.com
3 ف. سعیدی آمر دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی و استاد دایمی - -
4 محمد سلیم ربانی مدیر تدریسی و استاد دایمی 0789907002 salimrabani2020@gmail.com
5 ابوالحسن صالحی استاد دایمی 0775355677 ab.salihi7@gmail.com
6 آ. مرادی استاد دایمی - -
7 عبدالبشیر محمدی استاد دایمی 0764623831 basherjaahid@gmail.com
8 فواد عزیزی استاد دایمی 0748917956 fawad.azizi.ramaki@gmail.com
© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون