دیدگاه، مأموریت و ارزشها

دیدگاه

پوهنتون دعوت جهت بالا بردن سطح دانش و تربیه کدرهای متخصص و متعهد برای جامعه، نهادینه ساختن فرهنگ تحقیق و ارایه خدمات تحصیلی با کیفیت، تلاش می ورزد تا جایگاه خویش را بحیث یک پوهنتون مطرح کشور و منطقه تثبیت نماید..

مأموریت

پوهنتون دعوت با پرورش روحیه اسلامی، تقویت مهارت ها، نهادینه ساختن اصل تحقیق، فراهم نمودن محیط سالم و ایجاد توأمیت ها، خدمات تحصیلی با کیفیت و معیاری را جهت تربیه کدرهای متخصص، متشبث و متعهد ارائه میدارد.

ارزشها

 • تحقق ارزشهای اسلامی
 • صداقت و پابندی به ارزشهای ملی
 • عدالت و انصاف
 • وطن دوستی و رفاه عامه
 • هم پذیری و باهم زیستی
 • رشد فکری (روشنگری)
 • تقویت فرهنگ اصیل اسلامی و افغانی
 • حسابدهی
 • شفافیت در امور و مبارزه با فساد
 • تلاش و ابتکار عمل
 • ریشه کن ساختن تعصبات
© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون