تبدیل و تأجیل

شرایط تبدیلی

تبدیلی محصلان از پوهنتون های دولتی و دیگر مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به این پوهنتون:

1. ارائه درخواست (خانه پوری فورم تبدیلی اتحادیه پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی)
2. تبدیلی صرف به عین رشته، صنف و سمستر امکان پذیر می باشد.
3. اخذ موافقه هر دو واحد تحصیلی (بعد از خانه پوری فورم ابتدا باید موافقه مؤسسه تحصیلات عالی که محصل در آن بر حال است گرفته شود، و سپس موافقه مؤسسه تحصیلات عالی که در آن خود را تبدیل می نماید).
4. زمان تبدیلی فقط در ایام تعیین شده از جانب وزارت تحصیلات عالی امکان پذیر می باشد.

تبدیلی محصلان از پوهنتون های خارج از کشور به این پوهنتون:

1. پوهنتون مورد نظر در خارج از کشور دارای اعتبار اکادمیک باشد.
2. محصل اسناد و تصادیق معتبر اکادمیک با لست مضامین و نمرات خویش را از پوهنتون خارج از کشور به طور رسمی و قانونی از طریق مراجع ذیربط ارائه نماید.
3. رشته مربوطه در پوهنتون داخل کشور موجود باشد.
4. محصل بنا بر نقض دسپلین و یا انجام عمل نامشروع و غیرقانونی منفک نشده باشد.
5. محصل در سال تحصیلی مورد نظر ناکامی نداشته باشد.
شرایط تأجیل و فسخ آن

1. درخواست تأجیل فقط تا 20 روز بعد از شروع دروس امکان پذیر است.
2. محصلان بر حال در دوره تحصیل، صرف برای یکسال می توانند تأجیل اکادمیک اخذ نمایند. این تأجیل در ناکامی و مدت تحصیل محاسبه نمیگردد.
3. اجرای تأجیل برای محصلانی که ناشی از غیابت مواجه به محرومی اند و یا هم ناکام سمستر هستند، مطابق قوانین و لوایح وزارت تحصیلات عالی، جواز ندارد.
4. محصلانی که تقاضای فسخ تأجیل را داشته باشند، باید الی 15 روز بعد از آغاز رسمی سمستر، غرض رفع تأجیل و شمولیت در دروس خویش مراجعه نمایند.

© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون