لیسانس در فارمسی

معلومات عمومی

رشته فارمسی بخشی از علوم طبی است که در رابطه با توليد و ساخت دوا، بررسی وضعيت دوا در بدن انسان و موجودات زنده و ميزان تأثير دوا در سلامت جامعه و کم کردن بحران های بيماريزا نقش ايفاء می کند.

شايد جالب باشد که بدانيد حدود 30 تا 50 فیصد علت ناموفق شيوه تداوی يک بيمار، به دوا مربوط می شود؛ يعني کيفيت دوا، انتخاب نوع دوا و نحوه استفاده از دوا (اين که بيمار دوا را با چه مواد غذايي يا ادویه جات ديگر استفاده کرده است) می تواند اثر دارو را تضعيف کند. اين وظيفه يک فارمسیست است که علت را تشخيص دهد و در اين زمينه دکتر معالج را راهنمايي کند.

با درنظرداشت موارد فوق، برنامه لیسانس فارمسی برای اولین بار در سال 1390 شروع به فعالیت های علمی خویش نمود.

این برنامه در طبقه ذکور که تا به حال 16 دور فراغت (بتعداد 790 نفر محصل) را سپری نموده است، دارای رشته ذیل میباشد:

1. فارمسی عمومی « 165 کردیت »

ریاست این پوهنحٔی بر عهده محترم نورالله "مندیزی" و مدیریت تدریسی بر عهده محترم نبی الله "ابراهیمی" می باشد.


پلان ستراتژیک پوهنحٔی فارمسی (1399-1404)

  دانلود فایل

کتاب رهنمای (کتلاک) پوهنحٔی فارمسی

  دانلود فایل


دیدگاه

دیدگاه پوهنحٔی فارمسی، ارتقاء کیفیت آموزش بر وفق تقاضای معیاری، تدریس معیاری، فراهم نمودن زمینه های تحقیقی مرتبط به امور فارمسی، توسعه تحقیقات علمی طرف نیاز کشور و منطقه و سهم فعال در خدمات فارمسی می باشد.


مأموریت

 • انکشاف سطح دانش فارمسستان از طریق تدریس، تحقیقات، کارهای عملی و ستاژ.
 • انکشاف و بهبود امور مربوط به فارمسی و ایفای نقش رهبری در بخش های تولید ادویه و سایر محصولات فارمسیوتیکی، اداره و منجممنت فارمسیوتیکی، قوانین و پالیسی های دوایی، مراقبت از تداوی، خدمات دوایی برای مریضان داخل بستر، مواظبت فارمسی، خدمات فارمسیوتیکی، برای جامعه و ایفای نقش مؤثر در عرصه خدمات صحی.
 • تقدیم فارمسستان شایسته (دارای دانش، مهارت ها، سلوک و توانایی های مسلکی) جهت انجام دادن خدمات فارمسیوتیکی، حل مشکلات ناشی از دوا در سطح کشور.
 • انکشاف صحت افراد از طریق ارائه خدمات معیاری دوایی و تنظیم امور فارمسیوتیکی.


ارزش ها

 • تحصیلات عالی معیاری و با کیفیت.
 • عدالت، انصاف و برابری، فراهم آوری تسهیلات و زمینه آموزشی برای همه، بدون درنظرداشت لسان، جنس، نژاد، قوم و مذهب.
 • صداقت و پابندی به ارزش های اسلامی و ملی.
 • تلاش، خلاقیت و ابتکار
 • تعهد برای استفاده مؤثر و ارزشمند از منابع و مسؤول جوابگو به تمام فعالیت های خویش در مقابل اعتبار مردم
 • آزادی بیان با مسؤولیت
 • مسؤولیت و حسابدهی، پوهنحٔی فارمسی در عرصه تمام مسؤولیت های خویش به مراجع مربوطه حسابده بوده و در روند آموزش معیاری و با کیفیت نیز حسابده میباشد.


اهداف ستراتژیک

 • استخدام و ارتقاء ظرفیت کدر علمی و اداری
 • انکشاف و معیاری ساختن نصاب تحصیلی و مفردات درسی مطابق نیاز روز و در مطابقت با معیارات وزارت تحصیلات عالی
 • استفاده از تکنالوژی معاصر
 • ایجاد فرهنگ تحقیقات علمی
 • کسب عواید
 • فعالیت های ملی و بین المللی
 • نقش پوهنحٔی در آموزش و انکشاف جامعه


اهداف آموزشی

 • سهم فعال در تورید، تولید، توزیع و کنترول ادویه و غذا بر مبنای روش های عصری، علمی و تخنیکی.
 • پیشبرد امور فنی و مسلکی دواخانه های دولتی شفاخانه ها و فارمسی شهری.
 • سهم فعال در عرصه تدارکات و عرضه خدمات دوایی، مواظبت فارمسی، سیستم معلوماتی و قانون گذاری پیرامون دوا.
 • پیشبرد امور فارمسی کلینیکی و ارزیابی تداوی دوایی در واردهای شفاخانه ها.
 • اجرا و تفسیر معاینات بیولوژیکی، سهم فعال در مجادله با امراض انتانی و مقاومت های میکروبی.
 • تحلیل و تجزیه کیفی محصولات غذایی و مواد آرایشی در لابراتوارهای تجزیه مواد غذایی و آرایشی.
 • مطالعه و تحقیقات پیرامون گیاهان طبی، استفاده و جستجوی طرق بهتر عرضه و بهره برداری از فلورای گیاهی کشور.
 • نقش فعال در مطالعه و تحقیقات اپیدیمولوژیک و امور مربوطه به فارمسی.
 • توانایی در قسمت تحقیق، شناخت، تداوی و وقایه مواد سمی، تحلیل و تجزیه نمونه های توکسیکولوژیک در طب عدلی، فابریکات صنعتی، تولدید ادویه، غذا و مواد آرایشی.


نصاب درسی

نصاب درسی این برنامه بر مبنای سیستم (Credit) به شرح ذیل میباشد:

مضامین صنوف اول و دوم:

شماره سمستر 1 سمستر 2 سمستر 3 سمستر 4
# مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت
1 نظام اعتقادی اسلام 2 نظام عبادتی اسلام 2 نظام اخلاقی اسلام 2 تربیه فکری 2
2 بیالوژی حجره 4 کیمیای غیرعضوی 3 کیمیای تحلیلی 3 فارمکولوژی 1 3
3 فزیک 3 کیمیای عضوی 3 پتالوژی 4 مایکروبیولوژی 1 3
4 کیمیای عمومی 4 فزیولوژی 3 فزیکل فارمسی 2 بایوکمستری 1 3
5 ریاضی و احصائیه 3 انگلیسی عمومی 2 بوتانی 3 فارمکوگنوزی 1 3
6 انگلیسی عمومی 2 فزیکل فارمسی 2 فزیولوژی 3 فارمسیوتیکل کمستری 3
7 تجوید 1 اناتومی 3 بیولوژی مالیکولی 2 فارمسیوتیکس 1 3
8 - سیرت النبی (ص) 2 نظام اجتماعی اسلامی 2 ادیان و مذاهب 1
# مجموع کردیت: 19 - 20 - 21 - 21

مضامین صنوف سوم و چهارم:

شماره سمستر 5 سمستر 6 سمستر 7 سمستر 8
# مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت
1 نظام سیاسی اسلام 2 نظام اقتصادی اسلام 2 قرآن و علوم معاصر 2 تمدن اسلام 2
2 فارمسیوتیکل کمستری 2 3 فارمکولوژی 3 3 فارمسیوتیکس 4 3 صنعت فارمسی 3
3 فارمکولوژی 2 2 فارمسیوتیکس 3 3 توکسیکولوژی 2 3 کنترول کیفیت دوا 4
4 فارمسیوتیکس 2 3 فارمسیوتیکل کمستری 3 3 نوتیرشن 3 فارمکولوژی 4 3
5 فارمکوگنوزی 2 3 ایمیونولوژی 2 کنترول کیفیت دوا 2 تکنالوژی فارمسی 2
6 بایوکمستری 2 3 توکسیکولوژی 1 2 بایوکمستری کلینیکی 3 فایتوتراپی 3
7 نظام اداری اسلام 2 پرازیتولوژی 3 هماتولوژی 3 منجمنت دوا 2
8 - کمک های اولیه طبی 3 مایکولوژی 2 بایوفارمسی 2
# مجموع کردیت: 21 - 21 - 21 - 21


معلومات مالی

پوهنتون دعوت افتخار دارد که با دریافت کمترین هزینه درسی در میان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور، بهترین و جامع ترین خدمات درسی را در سطح عالی برای محصلان خویش فراهم سازد.

محصلان جدیدالشمول مکلف اند بعد از اعلان نتایج کانکور، جهت تشکیل صنف در مدت یک هفته فیس های شان را در بخش مالی پرداخت نمایند؛ زمان پرداخت فیس در آغاز سمستر بوده و بر اساس واحد پولی رایج کشور (افغانی) دریافت می گردد.

شماره تصنیف فیس اصلی تخفیف فیس بعد از تخفیف
1 ثبت نام کانکور 200 0 200
2 داخله (فقط یکبار) 2,000 0 2,000
3 هزینه درسی (فی سمستر) 20,000 8,000 12,000
4 مونوگراف (فقط یکبار) 4,000 0 4,000
5 تصدیقنامه (فقط یکبار) 500 0 500
# مجموع هزینه دوره تحصیلی: - - -

توجه: تخفیف در فیس سمستر برای یک دوره تحصیلی میباشد.کتابخانه

کتب مورد نیاز پوهنحٔی فارمسی نظر به ضرورت دیپارتمنت های این پوهنحٔی از منابع نشراتی و کتاب فروشی ها خریداری و ذخیره گردید، و با در نظرداشت موضوعات و عناوین فهرست شده است، و جهت استفاده مزید در خدمت محصلان قرار دارد.

این کتابخانۀ مجهز با کتب، مجلات، اخبار روزانه و سایر موضوعات علمی بوده که از ساعت 8:00 صبح الی 7:30 شام به روی محصلان و اساتید گرامی باز میباشد.

شماره زبان کتاب تعداد
1 فارسی 64
2 پښتو 14
3 عربی 1
4 انگلیسی 17
# مجموع کتب: 96


شهرت و معلومات تماس اعضای اداری و کدر علمی دایمی

# شهرت وظیفه شماره تماس ایمیل
1 نورالله مندیزی رئیس و استاد دایمی 0704460069 noormandezai@gmail.com
2 نبی الله ابراهیمی مدیر تدریسی 0788416754 -
3 احمد ولید صابری استاد دایمی 0777079633 saberi.walid786@gmail.com
4 ذبیح الله محمدی استاد دایمی 0748917916 zabihullah.mohammadi9819@gmail.com
5 عبدالصبور هاشمی استاد دایمی 0785937079 abdullsaboorhashemi@gmail.com


شهرت محصلان ممتاز سمستر بهاری 1401

# نام ولد سمستر فیصدی
1 حسیب الله محمدالله اول 96.89
2 احمد میلاد محمد سلیم دوم 94
3 عبدالکبیر حاجی عبدالمنیر سوم 89.31
4 محمد حسین محمد حنیف چهارم 88.33
5 عبدالسلام نظر محمد پنجم 92.55
6 حیات الله عنایت الله ششم 84.5
7 اسدالله محمد جمعه هفتم 87.81
8 عبدالاحد محمد اسحق هشتم 85.45
© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون