مجلۀ علمی - تحقیقی

پوهنتون دعوت

نوت: شما می‌توانید نسخه کامل مجله علمی - تحقیقی شماره هفتم را با استفاده از آدرس زیر دریافت نمایید.

  مجله علمی - تحقیقی دعوت، سال چهارم، شماره هشتم، بهار 1402:
 •   دانلود فایل


پوهنتون دعوت

نوت: شما می‌توانید نسخه کامل مجله علمی - تحقیقی شماره هفتم را با استفاده از آدرس زیر دریافت نمایید.

  مجله علمی - تحقیقی دعوت، سال سوم، شماره هفتم، خزان و زمستان 1401:
 •   دانلود فایل


پوهنتون دعوت

نوت: شما می‌توانید نسخه کامل مجله علمی - تحقیقی شماره ششم را با استفاده از آدرس زیر دریافت نمایید.

  مجله علمی - تحقیقی دعوت، سال سوم، شماره ششم، تابستان 1401:
 •   دانلود فایل


پوهنتون دعوت

نوت: شما می‌توانید نسخه کامل مجله علمی - تحقیقی شماره پنجم را با استفاده از آدرس زیر دریافت نمایید.

  مجلۀ علمی - تحقیقی دعوت، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1400:
 •   دانلود فایل


پوهنتون دعوت

نوت: شما می‌توانید نسخه کامل مجله علمی - تحقیقی شماره سوم و چهارم را با استفاده از آدرس زیر دریافت نمایید.

  مجلۀ علمی - تحقیقی دعوت، سال دوم، شماره سوم و چهارم، تابستان و خزان 1400:
 •   دانلود فایل


پوهنتون دعوت

نوت: شما می‌توانید نسخه کامل مجله علمی - تحقیقی شماره دوم را با استفاده از آدرس زیر دریافت نمایید.

  مجلۀ علمی - تحقیقی دعوت، سال دوم، شماره دوم، بهار 1400:
 •   دانلود فایل


پوهنتون دعوت

نوت: شما می‌توانید نسخه کامل مجله علمی - تحقیقی شماره دوم را با استفاده از آدرس زیر دریافت نمایید.

  مجلۀ علمی - تحقیقی دعوت، سال اول، شماره اول، خزانی 1399:
 •   دانلود فایل


© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون