تحقیقات علمی محصلان ماستری (فقه و قانون)

شمارهاســــمولــــدعناوین تیزساستاد رهنمامناقش اولمناقش دومتاریخ مناقشه
1سيد فاضل شاهسید محمد زمانبيوع الغرر واثرها السيئ على المجتمعدكتور بصيرتپوهنوال دکتور عبدالقدوس راجیپوهنمل دکتور عبدالبدیع صیاد1396-04-29
2عطاء اللهعبد الرحیمالهدایة والضلالة کما یصورهما القر‌آنپوهنوال دکتور عبد القدوس راجیپوهاند دکتور عبدالباری حمیدیپوهنمل دکتور عبدالقاهر عابد1397-09-07
3عبد القادرغلام غوثتفسیر آیات الأحكام في سورة المجادلةپوهنوال دکتور عبد القدوس راجیدکتور عبدالروف هرویپوهندوی دکتور عزیز الرحمن مکی1396-01-10
4فضل الرحمنلعل حبیبالتفسیر فی عصر التابعینپوهاند دکتور عبد الباری حمیدیپوهاند دکتور عبدالله نور عبادپوهاند دکتور عبدالقدوس راجی1398-12-28
5رحیم اللهمحب اللهالحیاة البرزخیة فی ضوء الاحادیث النبویةپوهندوی دکتور عزیز الرحمنپوهاند دکتور عبدالباری حمیدیپوهنمل دکتور افتخار احمد کاکر1395-11-11
6عطاءالرحمنمستعلی خانالنهی واثره علی الاحکام فی الشریعه الاسلامیهدکتور محمد یوسف نیازیدکتور محمد شفیق صمیمپوهنمل دکتور عبدالله حقیار1397-01-23
7احمد ضیاء ذو الفقارالجوانب التربویة فی قصة موسی علیه السلام فی القرآنپوهنوال دکتور عبدالله نور عباددکتور عبدالروف هرویپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیه1395-11-28
8مطیع اللهحبیب اللهنظام الحسبة فی الاسلامدکتور عبد البدیع صیادپوهنوال دکتور عبدالله نور عبادپوهندوی دکتور محمد ایاز نیازی1396-10-21
9خلیل احمدعبد الرحیمجایګاه امام قتیبه بن سعید البغلانی در حدیثپوهاند دکتور عبد الباری حمیدیپوهاند دکتور عبدالقدوس راجیدکتور شیر علی ظریفی1397-12-15
10محمد شفیقسید هاشمجریمة الزنا وعقوبتها فی الشریعة الاسلامیةدکتور میر فضل الرحیم بصیرتدکتور عبدالروف هرویپوهنمل دکتور عبدالبدیع صیاد1396-05-19
11محمد ایوبګل خانمرویات محمد بن یوسف الفریابی - جمع ودراسة فی الکتب الستةپوهاند دکتور عبد الباری حمیدیپوهاند دکتور عبدالقدوس راجیپوهنوال دکتور عزیز الرحمن مکی1397-08-03
12محب اللهمحمد انوردښخو شرعی حقوق او په افغانی ټولنه کی دهغوی ستونزیپوهنوال دکتور عبد الله نور عبادپوهندوی دکتور مصطفی نیازیپوهندوی دکتو عبیدالرحمن الکوزی1395-11-18
13عبد الوکیلعبد القیومدنکاح احکام دقرآن او سنت په رڼا کیپوهندوی دکتور مصطفی نیازیپوهنوال دکتور عزیز الرحمن مکیپوهنوال دکتور عبیدالرحمن الکوزی1397-09-01
14عبد الوهابعبد الحکیمآیات احکام در تحریم شراب وحکمت های آنپوهنوال دکتور عبد القدوس راجیپوهاند دکتور عبدالباری حمیدیپوهاند دکتور عبدالله نور عباد1396-20-02
15برهان اللهعبد الغفاردطلاق سورت فقهی تفسیرپوهندوی دکتور عبید الرحمن الکوزیپوهاند دکتور عبدالباری حمیدیپوهنوال دکتور عزیز الرحمن مکی1396-09-22
16محمد ابراهیممحمد غفورداهلیت احکام په اسلامی شریعت کیپوهندوی دکتور مصطفی نیازیپوهنوال دکتور عزیز الرحمن مکیدکتور محمد یوسف نیازی1397-09-01
17نقیب اللهمحمد عارفعوارض اهلیت از نظر فقه اسلامی وقانون مدنی افغانستاندکتور عبدالرؤف هرویپوهنوال دکتور عبدالله حقیاردکتور محمد یوسف نیازی1396-10-17
18عبد المعینعبد الرحیمعواض اکتساب اهلیت واثر آن بر احکام تطبیقیپوهنوال دکتور عبد القدوس راجیپوهندوی دکتور محمد ایاز نیازیپوهنمل دکتور عبدالله حقیار1396-05-30
19امان اللهشیر محمدالقضاء فی الشریعة الاسلامیةدکتور عبد البدیع صیادپوهاند دکتور عبدالباری حمیدیدکتور عبدالروف هروی1396-03-29
20عبد الودودظفر خانموارد سقوط دعوی جزایی در فقه اسلامی وقوانین وضعیدکتور عبد البدیع صیادپوهاند دکتور عبدالله نور عبادپوهندوی دکتور محمد ایاز نیازی1397-09-08
21ذبیح الله میوندغلام سرورجایګاه قانون تدارکات افغانستان درفقه اسلامیپوهنوال دکتور مصطفی نیازیپوهندوی دکتور محمد ایاز نیازیپوهنمل دکتور عبدالله حقیار1397-04-17
22سعد اللهحاجی غلام محی الدینالمهدي وآراء العلماء فيهپوهندوی دکتور عبد الجلیل فقیهپوهنوال دکتور عزیز الرحمن مکیپوهاند دکتور عبدالباری حمیدی1398-07-25
23محمد اسحاق نیازیمحمد غنیالجن والشیطان فی تصور القرآنپوهنوال دکتور عبد الله نور عبادپوهاند دکتور عبدالباری حمیدیدکتور ولی زار جهانتاب1398-06-20
24محمد عثمانعبد الحیالإشارات التربوية في سورة الحجراتپوهندوی دکتور عزیز الرحمن مکیپوهاند دکتور عبدالباری حمیدیپوهاند دکتور عبدالقدوس راجی1397-10-13
25مبارك شاهمحمد عثمانوکالت دفاع در فقه اسلامی وحقوق جزاء افغانستانپوهنوال دکتور عبد الله نور عبادپوهندوی دکتور محمد ایاز نیازیدکتور عبدالروف هروی1397-08-30
26محمد بهادر حنیفسید روزالدیات فی الفقه الاسلامیپوهندوی دکتور محمد ایاز نیازیپوهاند دکتور عبدالله نور عباددکتور عبدالله عطائی1398-06-30
27عبد البصیر بصیرتشیرینجانحکم المسکرات والمخدرات واضرارهما فی الشریعه الاسلامیهپوهندوی دکتور عزیز الرحمن مکیپوهاند دکتور عبدالباری حمیدیپوهاند دکتور عبدالقدوس راجی1396-12-17
28احمد جاویدعبدالرحیمدیپلوماسی در پرتو فقه وقانونپوهنمل دکتور خواجه محمد عصامیپوهنوال دکتور عبدالله نور عباددکتور عنایت الله خلیل هدف1395-12-23
29اسداللهزړګیتضمین اصحاب حرفه از دید ګاه فقه وقانونپوهنمل دکتور عبد الله حقیارپوهنوال دکتور عبدالقدوس راجیپوهنوال دکتور مصطفی نیازی1396-02-02
30تاج محمدصالح محمدنظارت حکومت بر معاملات تجارتی از دیدګاه فقه وقانوندكتور محمد يوسف نيازيپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیهدکتور عبدالرؤف هروی1395-10-18
31حبیب الرحمنعبد رب الرسول سیافاحکام تاخیر دین درفقه وقانوندکتور عبدالرؤف هرويپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیهپوهنوال دکتور عبیدالرحمن الکوزی1397-12-07
32خدادادمحمد رجب علیشیوه های پیشگیری از ارتکاب جرایم از دیدگاه فقه وقانونپوهنمل دکتور عبد الله حقیارپوهنوال دکتور عبدالله نور عباددکتور عبدالرؤف هروی1397-01-26
33رقیب اللهنقیب اللهدښځوکاری ساحه داسلامی فقهی په رڼا کیپوهنوال دکتور عبد الله نور عبادپوهاند دکتور عبدالباری حمیدیپوهنوال دکتور عبیدالرحمن الکوزی1397-12-30
34سید روح اللهسید مرتضیجایگاه وقف و احکام آن در پرتو فقه و قانونپوهنمل دکتور عبد الله حقیاردکتور محمد یوسف نیازیپوهاند دکتور عبدالباری حمیدی1397-04-07
35سید مصطفیدوست احمدتغیر قیمت اسعار واثر آن در معاملات مالیپوهنمل دکتورمیر فضل الرحیم بصیرتپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیهپوهنمل دکتور عبید الرحمن الکوزی1398-02-03
36شیرزمانعیدی محمدشرکت مضاربه در فقه و قانونپوهندوی دکتورعبدالجلیل فقیهدکتور عبدالروف هرویپوهنمل دکتور عبدالله حقیار1396-01-10
37عبدالرحیممحمدنوربیع مرابحه وتطبیقات آن در معاملات معاصرپوهنمل دکتورمیر فضل الرحیم بصیرتپوهنمل دکتور عبدالله حقیارپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیه1396-08-17
38عنایت اللهشیرجاندسیاسی واکمنی لیږد داسلامی شریعت او قانون په رڼا کیپوهنمل دکتور عبد البدیع صیادپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیهپوهنوال دکتور مصطفی نیازی1396-05-08
39کرامت الله فضل اللهاحکام کفالت از دیدګاه فقه وقانوندکتور عبد الباری حمیدیپوهاند دکتور عبدالله نور عبادپوهنوال دکتور مصطفی نیازی1396-07-22
40گلاب گلسردارگلاجتهاد جمعیدکتور محمد یوسف نیازیدکتور عبدالروف هرویپوهنمل دکتور عبدالله حقیار1397-05-04
41مجیب الرحمنغلام حضرتپه اسلامی فقه کی دسلم او ربا مقایسهپوهنمل دکتورعبد البدیع صیادپوهنوال دکتور مصطفی نیازیپوهندوی دکتور محمد ایاز نیازی1398-03-01
42محمد امینمحمد نعیمتفاوت های حقوقی زن و مرد در نظام خانواده از دیدگاه فقه و قانونپوهاند دوکتور عبدالباری حمیدیپوهاند دکتور عبدالله نور عبادپوهاند دکتور عبدالقدوس راجی1398-04-15
43محمد ایوبمحمد رستممراقبت شرعی از معاملات بانکداری اسلامی در افغانستانپوهنمل دکتور عبد البدیع صیادپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیهپوهندوی دکتور محمد ایاز نیازی1396-10-28
44محمد صابرمحمد نصیردتورن حقوق په اسلامی فقه او وضعی قانون کیپوهنمل دکتورعبد البدیع صیادپوهنوال دکتور مصطفی نیازیپوهنوال دکتور عبیدالرحمن الکوزی1396-12-10
45محمد طاهراحمد خاندښځی شهادت او قضا احکام په اسلامی فقهی او وضعی قانون کیپوهاند دکتورعبد القدوس راجیپوهنمل دکتور عبدالبدیع صیادپوهنوال دکتور عبیدالرحمن الکوزی1397-01-09
46محمداکرممحمدنبیاختلاف دین در ازدواج وآثار آن از دیدګاه فقه وقانوندکتور عبد الرؤف هرویپوهندوی دکتور محمد ایاز نیازیپوهنمل دکتور عبدالله حقیار1396-11-05
47نصرت الله بسم اللهشروط اضافی بیع در فقه اسلامی وقانونپوهنمل دکتور محمد ایاز نیازیپوهنوال دکتور عبیدالرحمن الکوزیپوهنمل دکتور میر فضل الرحیم بصیرت1396-07-15
48نورالهدیخیرمحمدحکم استفاده از مال مرهون درفقه اسلامیپوهنوال دکتور عبد الله نور عباددکتور عبدالروف هرویپوهنوال دکتور عبیدالرحمن الکوزی1396-05-02
49سید احمد ضیاءسید ناصرنگاهی بر قانون اساسی افغانستان در پرتو شریعت اسلامیعبدالرؤف هرویپوهنمل دکتور عبدالله حقیارپوهندوی دکتور محمد ایاز نیازی1398-06-28
50شکراللهعبدالشکوراحکام لقیط در شریعت و قانوندکتور میرفضل الرحیم بصیرتپوهاند دکتور عبدالقدوس راجیپوهنمل دکتور عبدالبدیع صیاد1396-09-02
51سمیع اللهنعمت اللهبیع الوفاء در فقه و قانوندکتور محمدایازنیازیپوهنوال دکتور مصطفی نیازیپوهنوال دکتور عبیدالرحمن الکوزی1398-04-12
52حبیب شاهمحمد دادعقد مزارعت و تطبیقات معاصر آندکتور عبدالبدیع صیادپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیهپوهنمل دکتور میر فضل الرحیم بصیرت1396-10-14
53محمدعارفعبدالوهابشفعه و تطبیقات معاصر آندکتور عبدالله حقیارپوهاند دکتور عبدالباری حمیدیپوهاند دکتور عبدالقدوس راجی1397-07-15
54عرفان اللهسبحان اللهاسباب سقوط مجازات در فقه و قانوندکتور میرفضل الرحیم بصیرتدکتور عبدالروف هرویپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیه1398-08-07
55محمدمعصومعبدالاحدمسؤولیت دولت در جمع و توزیع زکاتدکتور محمدیوسف نیازیپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیهپوهنمل دکتور عبدالله حقیار1398-02-04
56عبدالربگل نبیجعاله در فقه وقانوندکتورعبدالله حقیاردکتور عبدالروف هرویدکتور عبدالله عطائی1398-06-17
57ضیاء الحقخلیل الرحمنمسؤولیت مدنی در فقه وقانوندکتور عبدالله نورعبادپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیهپوهنمل دکتور عبدالله حقیار1398-01-08
58ضیاء الحقنورالحقشخصیت های حکمی در فقه وقانوندکتورعبدالبدیع صیاددکتور عبدالروف هرویدکتور عبدالله عطائی1398-01-29
59عبد الواحدگلاب الدینقتل خطا واحکام آندکتور میرفضل الرحیم بصیرتدکتور شیر علی ظریفیپوهاند دکتور عبدالله نور عباد1398-06-30
60محمد حسن حقیارجان گلداقلیاتو حقوق په فقه او قانون کیدکتور محمد شفیق صمیمپوهندوی دکتور یار زمان منگلپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیه1398-01-25
61سیف اللهحاجی شفیق اللهجرم قذف ومجازات آن در فقه وقانوندکتور عبد القدوس راجیپوهاند دکتور عبدالقدوس راجیپوهنمل دکتور عبدالله حقیار1398-04-22
62مصطفیمحمد اعظمتحلیل شرعی قانون منع خشونت علیه زناندکتور عبد الرؤف هرویدکتور محمد یوسف نیازیپوهاند دکتور عبدالقدوس راجی1398-06-21
63ایام الدین حاجی محمد عظیمتدلیس وغبن در فقه وقانوندکتور میرفضل الرحیم بصیرتپوهنمل دکتور عبدالله حقیارپوهندوی دکتور گل محمد باسل1398-07-18
64امام حسینمحمد قبولشروط اجاره وتطبیقات معاصر آن درفقه وقانوندکتور عبدالله نورعبادپوهنوال دکتور مصطفی نیازیپوهندوی دکتو محمد ایاز نیازی1398-06-25
65زین اللهقطب الدیناحکام تعامل با غیر مسلمین در جامعه اسلامیدکتور محمد یوسف نیازیدکتور عبدالروف هرویدکتور عنایت الله خلیل هدف1398-08-06
66سید عبد الواجد میر سیدخیار عیب در بیوع از نظر فقه وقانوندکتور میرفضل الرحیم بصیرتپوهاند دکتور عبدالباری حمیدیپوهنمل دکتور نجیب الله صافی1398-09-30
67امام الدینصلاح الدینجزا حبس وبدایل آن در فقه وقانوندکتور محمد ایاز نیازیدکتور عبدالروف هرویپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیه1398-06-28
68حزب اللهگل ولیرهن حیازی در فقه وقانون مدنی افغانستان وایراندکتور عبد الرؤف هرویپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیهپوهاند دکتور عبدالله نور عباد1397-10-24
69گدایمرادبایمرادحکم تلف واتلاف مال درفقه وقانونپوهاند دکتور عبد الباری حمیدیدکتور عبدالله عطائیپوهنمل دکتور عبدالله حقیار1397-10-10
70عبد الحسیبعبد الملک دحیوان احکام دشریعت او قوانینو له نظرهپوهندوی دکتور عبد الجلیل فقیهپوهندوی دکتور یار زمان منگلدکتور شیر علی ظریفی1399-08-16
71گل حمیدعبد المحمددمرور زمان احکام داسلامی فقهی او وضعی قانون له نظرهپوهنمل دکتور عبد الله حقيارپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیهپوهاند دکتور عبدالباری حمیدی1398-07-13
72خلیل اللهلطف اللهاصول واحکام سرمایه ګذاری بین شریعت وقانونپوهنوال دکتور عبید الرحمن الکوزیپوهندوی دکتور یار زمان منگلپوهنمل دکتور عبدالله حقیار1398-09-18
73نیاز الدینسلام الدینشوری ونقش آن در نظام سیاسی اسلامپوهاند دکتور عبد القدوس راجیدکتور محمد شفیق صمیمدکتور عنایت الله خلیل هدف1398-02-02
74احمد خسرومحمد اسلاماحکام وکالت از دیدګاه فقه وقانونپوهندوی دکتور عبد الجلیل فقیهپوهنمل دکتور عبدالله حقیارپوهنوال دکتور عبیدالرحمن الکوزی1398-05-29
75عبد الرحمن ضیاحاجی عبد الغفارمقاصد تشریع اسلامی از نظر ملا علی قاریپوهنمل دکتور عبدالله حقیارپوهاند دکتور عبدالباری حمیدیدکتور عنایت الله خلیل هدف1398-08-22
76امان اللهقربان نظراسباب اختلاف صحابه در استنباط احکام شرعیدکتور محمد یوسف نیازیپوهاند دکتور عبدالباری حمیدیپوهنمل دکتور عبدالله حقیار1398-06-28
77حفیظ الرحمننور محمدجبران خساره در جرایم قتل های غیر عمدیپوهندوی دکتور عبد الجلیل فقیهپوهاند دکتور عبدالله نور عبادپوهنوال دکتور عبیدالرحمن الکوزی1398-06-26
78شفیع اللهمحمد یعقوبدایډز ناروغی لاملونه او احکام دفقهی او قانون په رڼا کېپوهنوال دکتور مصطفی نیازیپوهندوی دکتور ایاز نیازیدکتور محمد یوسف نیازی1398-08-06
79عبید اللهشراف اللهاحکام شهادت صغار در فقه وقانونپوهاند دکتور عبد الباری حمیدیپوهنمل دکتور عبدالله حقیارپوهاند دکتور عبدالقدوس راجی1398-08-19
80غلام ربانی عبد الکبیرجرایم عسکری در فقه وقانوندکتور عبد الله عطاییپوهنوال دکتور مصطفی نیازیپوهندوی دکتور ایاز نیازی1398-07-15
81غلام سخیحضرت گلقانون جوړونه او په افغانستان کې داسلاسی قوانینو تاریخچهدکتور عبد الرؤف هرویپوهندوی دکتور یار زمان منگلپوهنوال دکتور عبیدالرحمن الکوزی1398-06-25
82فیض محمدمحمد قاسمتحلیل فقهی فیصله های قضایی خلفای راشدین در باب نکاحپوهنمل دکتور میر فضل الرحیم بصیرتپوهاند داد محمد نذیرپوهنمل دکتور نجیب الله صافی1398-06-30
83محمد اللهمحمد شیریناحکام قرض در فقه وقانونپوهنوال دکتور مصطفی نیازیپوهاند داد محمد نذیرپوهنوال دکتور عبیدالرحمن الکوزی1398-09-18
84محمد شاهمحمد منظربررسی احکام نشوز در فقه وقانونپوهنوال دکتور عبد الله نور عبادپوهاند دکتور عبدالقدوس راجیپوهاند دکتور عبدالباری حمیدی1398-06-27
85محمد ناصرمحمد گلشبیه سازی واحکام آن در پرتو فقه وقانونپوهنوال دکتور مصطفی نیازیدکتور عنایت الله خلیل هدفدکتور عبدالروف هروی1398-06-27
86محمد هارون بابه مرادجنایات بر اطفال ومجازات آن در شریعت وقانوندکتور عبد الله عطاییپوهاند دکتور عبدالله نور عباددکتور عبدالروف هروی1398-06-21
87محمد یونس عبد البصیراحکام خلوت در فقه اسلامی وتطبیقات آن در محاکم شرعیپوهنوال دکتور عبد الله نور عبادپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیهپوهنمل دکتور عبدالله حقیار1398-06-27
88مرید احمدغلام داوداصول حاکم بر تحقیق وتعقیب در اسناد بین المللی وحقوق جزا افغانستانپوهنمل دکتور عبد الله حقیارپوهنوال دکتور مصطفی نیازیدکتور عنایت الله خلیل هدف1398-03-28
89نور الحقشمشیر خانحجیت خبر واحد وتطبیقات آن در بخش عباداتپوهنمل دکتور عبد الله حقیارپوهاند دکتور عبدالقدوس راجیپوهنوال دکتور عزیز الرحمن مکی1398-07-25
90وحیدعبد الواحدمبانی فقهی وحقوقی مقاولات بین المللیپوهندوی دکتور عبد الجلیل فقیهدکتور عنایت الله خلیل هدفپوهاند دکتور عبدالله نور عباد1398-09-30
91بسم اللهشیرجاندګارګرو حقوق داسلامی فقهې او قانون له نظرهپوهنوال دکتور مصطفی نیازیپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیهپوهنوال دکتور عبیدالرحمن الکوزی1398-06-26
92تاج محمدعبد الجمیلمساعدين حقوقي در شريعت وقانون ونقش آنها در روند محاکمه عادلانه افغانستانپوهندوی دکتور عبد الجلیل فقیهدکتور عنایت الله خلیل هدفپوهنوال دکتور عبیدالرحمن الکوزی1398-07-15
93حسبی اللهغلام جانمیراث زن در فقه اسلامی وقانون مدنی افغانستاندکتور عبد الرؤف هرویپوهاند داد محمد نذیرپوهنمل دکتور عبدالله حقیار1398-08-02
94رحمت اللهعبد الغنیعفوه په قصاص کې دفقهی او قانون له نظرهپوهنوال دکتور عبید الرحمن الکوزیپوهنوال دکتور مصطفی نیازیپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیه1398-07-29
95روح اللهمحمد اعظمدجاسوسی احکام په اسلامی شریعت او قانون کېپوهندوی دکتور عبد الجلیل فقیهپوهنمل دکتور عبدالرحمن شاهدکتور شیر علی ظریفی1398-09-05
96سمیر احمدعلی احمدازدواج مؤقت از نظر شریعت وقانونپوهنوال دکتور عبد الله نور عبادپوهاند دکتور عبدالقدوس راجیپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیه1398-06-24
97سیف الرحمنمحمد میا جانتفتیش واحکام آن در فقه اسلامی ونظام حقوقی افغانستانپوهنوال دکتور عبید الرحمن الکوزیپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیهدکتور عبدالروف هروی1397-09-19
98عبد العلیمجمعه خانمالیات از دیدګاه فقه وقانونپوهاند داد محمد نذیرپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیهدکتور عنایت الله خلیل هدف1398-08-01
99کفایت اللهامان اللهفقه امیر المؤمنین علی بن ابی طالب در حدود وجنایات وتاثیر آن در تشریع جنایی اسلامیپوهاند دکتور عبد الباری حمیدیپوهنوال دکتور عزیز الرحمن مکیپوهاند دکتور عبدالقدوس راجی1398-06-28
100محمد حکیممحمد ایازاحکام بیع مشاع از نظر فقه اسلامی وقانون مدنی افغانستانپوهندوی دکتور محمد ایاز نیازیپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیهپوهنمل دکتور عبدالبدیع صیاد1398-04-25
101محمد شریف محمد حکیمتطبیق حدود شرعی واثر آن در تامین امنیتپوهاند دکتور عبد القدوس راجیپوهنوال دکتور مصطفی نیازیپوهنوال دکتور عبیدالرحمن الکوزی1398-01-27
102نوری حقعبد المجیداحکام هدایا به مؤظفین دولتی از نظر فقه وقانونپوهندوی دکتور عبد الجلیل فقیهدکتور محمد یوسف نیازیپوهاند دکتور عبدالله نور عباد1398-07-11
103هدایت الله قاضی طارقدافغانستان دجزا کود څیړنه داسلامی فقهی له نظرهپوهندوی دکتور محمد ایاز نیازیپوهندوی دکتور یار زمان منگلپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیه1398-07-21
104عبدالشکورمحمد سرورطرق اثبات جرم زنا از دیدګاه فقه وقانونپوهنمل دکتورعبد الله حقیارپوهاند دکتور عبدالله نور عبادپوهاند دکتور عبدالقدوس راجی1398-06-30
105رحمت اللهحبیب اللهتصرفات مجنون واحکام آن در فقه وقانوندکتور عبد الرؤف هرویدکتور عبدالله عطائیپوهاند دکتور عبدالله نور عباد1398-02-04
106سید عزیز اللهمحمد سعیدآداب قاضی در پرتو شریعت وقانوندکتور عبد الرؤف هرویدکتور عبدالله عطائیپوهاند دکتور عبدالله نور عباد1398-04-19
107شهزاده شاهدحیا خانددینی مقدساتو سپکاوی داسلامی شریعت او قانون له نظرهپوهندوی دکتور عبد الجلیل فقیهپوهاند دکتور عبدالله نور عباددکتور شیر علی ظریفی1398-09-30
108عبد الجلالمحمد عطااحکام اقامت مسلمانان در کشور های غیر اسلامیپوهندوی دکتور محمد ایاز نیازیدکتور عنایت الله خلیل هدفپوهنمل دکتور عبدالله حقیار1398-06-14
109عبد الرحمن هوتکغلام حیدردعادلانه محاکمې اصول په شریعت او قانون کېپوهندوی دکتور محمد ایاز نیازیدکتور عبدالروف هرویپوهنمل دکتور عبدالله حقیار1397-05-24
110عبد اللطیف ابراهیمیشیرخانشروط تطبیق مجازات جرم زنا وقذف در فقه وقانونپوهاند دکتورعبد الباری حمیدیدکتور عبدالروف هرویپوهنمل دکتور عبدالله حقیار1397-11-15
112عطا الله فیضانیفیض محمداعتصاب واحکام آن در فقه وقانونپوهاند دکتور عبد الله نورعبادپوهاند دکتور عبدالقدوس راجیپوهاند دکتور عبدالباری حمیدی1398-06-14
113عطا الله لودینشمس الرحمندمزایدی او مناقصی بیعی احکام دشریعت او قانون له نظرهدکتور عبد الرؤف هرویپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیهپوهنوال دکتور عبیدالرحمن الکوزی1397-08-28
114عنایت اللهنقیب اللهاحکام عزاداری در پرتو شرعیت اسلامیپوهاند دکتور عبد القدوس راجیپوهاند دکتور عبدالله نور عبادپوهاند دکتور عبدالباری حمیدی1397-11-23
115محمد موسی حاجی محمدیاعلانات تجارتی وحکم آن در فقه وقانونپوهندوی دکتور محمد ایاز نیازیپوهنمل دکتور عبدالله حقیارپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیه1397-12-23
116محمود الدینتوكل خانپه افغانستان کې دقضا پر وړاندی ستونزیپوهندوی دکتور محمد ایاز نیازیپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیهدکتور عبدالروف هروی1398-06-28
117قدســیه غلام حسیندشرعی سیاست په احکامو کې دمصالح مرسله اغیزپوهندوی دکتور عبد الجلیل فقیهپوهنوال دکتور عبیدالرحمن الکوزیپوهندوی دکتور یار زمان منگل1398-11-28
118احسان اللهعبدالواسعنظريات فقهي سعيد بن المسيب در معاملاتدكتور عنايت الله خليل هدفپوهاند دکتور عبدالباری حمیدیدکتور محمد یوسف نیازی1399-06-27
119حافظ عزیز اللهحاجی نعمت اللهدګدایی احکام په اسلامی شریعت او وضعی قوانینو کیدکتور محمد شفیق صمیمپوهاند دکتور عبدالباری حمیدیپوهاند دکتور عبدالله نور عباد1399-01-04
120شمس الرحمنتوكل شاهاقرار از دیدګاه شریعت وقانونپوهاند دکتور عبد الله نورعبادپوهندوی دکتور عبدالجلیل فقیهپوهنمل دکتور عبدالله حقیار1399-07-13
121عبدالواهبعبدالمناننظریه ضرورت در مجال طبی از دیدګاه فقه وقانونپوهنمل دکتور عبد الله حقیارپوهاند دکتور عبدالله نور عباددکتور شیر علی ظریفی1399-06-06
122عبدالحکیمدولت بیگموارد مشروع توليد واستهلاك در فقه اسلامي وقانونپوهندوی دکتور عبد الجلیل فقیهپوهنوال دکتور حمید الله نور عبادپوهنمل دکتور عبدالله حقیار1399-01-05
123مبشر اللهخال محمدقواعد فقهی وچګونګی تطبیق آن در حوزه حکم قضاییپوهنمل دکتور عبدالله حقیارپوهاند دکتور عبدالباری حمیدیپوهنمل دکتور نجیب الله صافی1398-05-30
124مجیب احمدنصیر احمدجرم حريق عمدي از دیدګاه فقه وکود جزا افغانستانپوهندوی دکتور عبد الجلیل فقیهپوهندوی دکتور یار زمان منگلپوهاند دکتور عبدالقدوس راجی1399-06-22
125حکمت اللهغلام حسینظهار او دهغی څرنګوالی په افغانی ټولنه کیپوهنوال دکتور عبید الرحمن الکوزیپوهنمل دکتور نجیب الله صافیدکتور عبدالرؤف هروی1398-12-15
126سیف اللهشفیق اللهحقوق نوزاد از دیدګاه فقه وقانونپوهاند دکتور عبد الباری حمیدیپوهاند دکتور عبدالقدوس راجیپوهاند دکتور عبدالله نور عباد1399-06-20
127فضل الرحمنحاجی حیدربررسی عقد اذعان در معاملات از دیدګه فقه وقانونپوهنوال دکتور مصطفی نیازیپوهنمل دکتور عبدالبدیع صیاددکتور شیر علی ظریفی1399-06-31
128محمد عارفنجیب اللهدانتفاع حق په فقه او قانون کیپوهندوی دکتور عبد الجلیل فقیهپوهنمل دکتور نجیب الله صافیدکتور شیر علی ظریفی1398-12-13
129محمد یونسمحمد قسیملعان از ديدگاه فقه اسلامی ونظریات معاصرپوهنوال دکتور مصطفی نیازیپوهاند دکتور عبدالباری حمیدیپوهاند دکتور عبیدالرحمن الکوزی1399-08-19
130محمدظاهرفقیر گلمیراث جنین در فقه وقانون افغانستانپوهنوال دکتور عبید الرحمن الکوزیپوهاند دکتور مصطفی نیازیپوهنمل دکتور عبدالبدیع صیاد1399-06-24
131محمد داودمحمد قاسمحیله در معاملات واحکام آن از دیدګاه شریعت اسلامیپوهنوال دکتور مصطفی نیازیدکتور محمد یوسف نیازیدکتور شیر علی ظریفی1399-07-14
132محراب الدینعبدالقیوماختلافات خانواده ګی وتاثیر ان در وقوع طلاق وارتکاب جرایمپوهنمل دکتور عبد الله حقیارپوهاند دکتور عبدالله نور عبادپوهنمل دکتور نجیب الله صافی1399-07-17

© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون