دانلود فورم استخدام متقاضیاناعلان کاریابی!

تاریخ: 20/02/1402
عنوان بست: استاد / کادر علمی
ساحه کاری: پوهنځی فارمسی - معاونیت امور علمی
تاریخ اعلان: 19/02/1402
تاریخ‌‌ختم‌اعلان: 30/02/1402
نوعیت‌قرار‌داد: دایمی
تعداد پذیرش: 4 نفر
شرایط جذب استاد:

استاد واجد شرایط برای تقرر در کادر پوهنتون دعوت، علاوه بر داشن شرایط لازم مندرج قانون تحصیلات عالی، باید واجد شرایط ذیل نیز باشد:

1) توانایی جسمی، صحی و روانی لازم برای پیش‌برد وظایف کادر علمی؛

2) آگاهی از روش‌های تحقیق و مهارت در اجرای پروژه‌های علمی؛

3) تسلط به زبان انگلیسی یا حد اقل یک زبان بین المللی دیگر؛

4) به سند تحصیلی بالاتر از لیسانس ارجحیت داده می‌شود؛

5) داشتن حد اقل یک سال تجربۀ تدریس در رشته مربوطه ؛

6) حضور حداقل پنج روز کاری در پوهنحٔی.

اسناد مورد ضرورت:

1) خلص سوانح.

2) کاپی دیپلوم و ترانسکرپت اسناد تحصیلی.

3) کاپی تذکره با دو قطعه عکس.

4) کاپی تصادیق تجربه کاری

دستورالعمل‌ ثبت‌ نام‌ متقاضیان‌ استخدام:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم ثبت نام متقاضیان استخدام را از مدیریت منابع بشری بدست آورده و پس از خانه پری و تکمیل اسناد مورد نیاز آنرا به مدیریت منابع بشری پوهنتون دعوت تسلیم نمایند و یا هم سافت آنرا به ایمیل آدرس (hr@dawat.edu.af) ارسال نمائید.

قابل ذکر است که :

• الف) خانه پری نمودن فورم ثبت نام متقاضیان استخدام و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی، تجربه کاری و خلص سوانح الزامی است در غیر آن با شما تماس گرفته نخواهد شد.

• لطفاً نام بست (کادر علمی پوهنځی فارمسی) را در عنوان(سبجکت) ایمیل خود درج نمائید در غیر آن اسناد شما، شامل لست ابتدائی/نهایی برای طی مراحل بعدی نخواهد شد.

• برای معلومات مزید می توانید از طریق شماره (0745888520) با مدیریت منابع بشری به تماس شوید.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، اشخاص واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد، لذا شماره تماس خویش را در فورم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید.

مدیریت منابع بشری

اعلان کاریابی!

تاریخ: 01/06/1401

اعلان کاریابی!

تاریخ: 11/05/1401
عنوان بست: Full-Stack Developer / طرح و توسعه دهنده دیتابیس
شماره اعلان: 26
ساحه کاری: معاونیت اداری و مالی
تاریخ اعلان: 11/05/1401
تاریخ‌‌ختم‌اعلان: 19/05/1401
تعدادپذیریش: 1 نفر
نوعیت قرار داد: دایمی
اسناد مورد ضرورت:

1) خانه پری فورم ثبت نام متقاضیان استخدام

2) خلص سوانح ( (CV

3) سوابق تجربه کاری

4) اسناد آموزشی - تعلیمی و تحصیلی

دستورالعمل‌ ثبت‌ نام‌ متقاضیان‌ استخدام:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم ثبت نام متقاضیان استخدام را از مدیریت منابع بشری بدست آورده و پس از خانه پری و تکمیل اسناد مورد نیاز آنرا به مدیریت منابع بشری پوهنتون دعوت تسلیم نمایند و یا هم سافت آنرا به ایمیل آدرس (hr@dawat.edu.af) ارسال نمائید.

قابل ذکر است که :

• الف) تسلیم نمودن اسناد مورد ضرورت فوق الذکر الزامی است.

• لطفاً نام بست (طرح و توسعه دهنده دیتابیس) را در عنوان(سبجکت) ایمیل خود درج نمائید در غیر آن اسناد شما، شامل لست ابتدائی/نهایی برای طی مراحل بعدی نخواهد شد.

• برای معلومات مزید می توانید از طریق شماره (0745888520) با مدیریت منابع بشری به تماس شوید.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، اشخاص واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد، لذا شماره تماس خویش را در فورم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید.

مدیریت منابع بشری

اعلان کاریابی!

تاریخ: 19/02/1401
عنوان بست: کادر علمی پوهنځی طب معالجوی
شماره اعلان: 19-مجدد
ساحه کاری: پوهنځی طب معالجوی
تاریخ اعلان: 18/02/1401
تاریخ‌‌ختم‌اعلان: 01/03/1401
تعدادپذیریش: 4 نفر
نوعیت قرار داد: دایمی
شرایط جذب استاد:

استاد واجد شرایط برای تقرر در کادر پوهنتون دعوت، علاوه بر داشن شرایط لازم مندرج قانون تحصیلات عالی، باید واجد شرایط ذیل باشد:

1) توانایی جسمی، صحی و روانی لازم برای پیش‌برد وظایف کادر علمی؛

2) برخورداری از شخصیت و اخلاق پسندیده اجتماعی و رعایت رفتار و سلوک اکادمیک؛

3) عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و نداشتن سابقۀ جرمی؛

4) داشتن حد اقل یک‌سال تجربۀ تدریس و کارهای اداری در نهاد‌های تحصیلی؛

5) داشتن حد اقل سند تحصیلی MD تأیید ‌شدۀ وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون‌های معتبر، (به سند تحصیلی بالاتر ارجحیت داده می‌شود)؛

6) داشتن فیصدی اوسط نمرات دورۀ تحصیلی ماستری 80% یا بالاتر از آن و یا Grade B یا معادل و بالاتر آن؛

7) ارائۀ موفقانۀ کنفراس، تحت نظر هیئت تعیین‌شدۀ (حد اقل سه نفر)؛

8) سپری‌نمودن موفقانۀ مصاحبه بعد از سپری‌نمودن کنفرانس موفق؛

9) تسلط به زبان انگلیسی یا حد اقل یک زبان بین المللی دیگر؛

10) سپری‌نمودن موفقانۀ دورۀ آزمایشی تدریس در پوهنځی مربوط، برای یک سمستر؛

11) آگاهی از روش‌های تحقیق و مهارت در اجرای پروژه‌های علمی؛

12) عدم داشتن وظیفه رسمی و یا قرار داد کار دایمی با سایر نهاد ها.

اسناد مورد ضرورت:

1) خلص سوانح.

2) کاپی دیپلوم و ترانسکرپت اسناد تحصیلی.

3) کاپی تذکره با دو قطعه عکس.

4) کاپی تصادیق تجربه کاری

دستورالعمل‌ ثبت‌ نام‌ متقاضیان‌ استخدام:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم ثبت نام متقاضیان استخدام را از مدیریت منابع بشری بدست آورده و پس از خانه پری و تکمیل اسناد مورد نیاز آنرا به مدیریت منابع بشری پوهنتون دعوت تسلیم نمایند و یا هم سافت آنرا به ایمیل آدرس (hr@dawat.edu.af) ارسال نمائید.

قابل ذکر است که :

• الف) خانه پری نمودن فورم ثبت نام متقاضیان استخدام و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی، تجربه کاری و خلص سوانح الزامی است در غیر آن با شما تماس گرفته نخواهد شد.

• لطفاً نام بست (کادر علمی پوهنځی طب معالجوی) را در عنوان(سبجکت) ایمیل خود درج نمائید در غیر آن اسناد شما، شامل لست ابتدائی/نهایی برای طی مراحل بعدی نخواهد شد.

• برای معلومات مزید می توانید از طریق شماره (0745888520) با مدیریت منابع بشری به تماس شوید.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، اشخاص واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد، لذا شماره تماس خویش را در فورم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید.

مدیریت منابع بشری

اعلان کاریابی!

تاریخ: 18/01/1401
عنوان بست: کادر علمی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی
برنامه ماستری: روابط بین الملل
تعداد پذیرش: 4 نفر
برنامه ماستری: فقه و قانون
تعداد پذیرش: 2 نفر
تاریخ اعلان: 18/01/1401
تاریخ‌‌ختم‌اعلان: 03/02/1401
اسناد مورد ضرورت:

1) خلص سوانح.

2) کاپی دیپلوم و ترانسکرپت اسناد تحصیلی.

3) کاپی تذکره با دو قطعه عکس.

4) کاپی تصادیق تجربه کاری

دستورالعمل‌ ثبت‌ نام‌ متقاضیان‌ استخدام:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم ثبت نام متقاضیان استخدام را از مدیریت منابع بشری بدست آورده و پس از خانه پری و تکمیل اسناد مورد نیاز آنرا به مدیریت منابع بشری پوهنتون دعوت تسلیم نمایند و یا هم سافت آنرا به ایمیل آدرس (hr@dawat.edu.af) ارسال نمائید.

قابل ذکر است که :

• الف) خانه پری نمودن فورم ثبت نام متقاضیان استخدام و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی، تجربه کاری و خلص سوانح الزامی است در غیر آن با شما تماس گرفته نخواهد شد.

• لطفاً نام بست (کادر علمی برنامه ماستری روابط بین الملل/فقه و قانون) را در عنوان(سبجکت) ایمیل خود درج نمائید در غیر آن اسناد شما، شامل لست ابتدائی/نهایی برای طی مراحل بعدی نخواهد شد.

• برای معلومات مزید می توانید از طریق شماره (0745888520) با مدیریت منابع بشری به تماس شوید.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، اشخاص واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد، لذا شماره تماس خویش را در فورم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید.

مدیریت منابع بشری

اعلان کاریابی!

تاریخ: 11/05/1400
عنوان بست: کادر علمی پوهنځی فارمسی
شماره اعلان: 16-مجدد
ساحه کاری: معاونیت امور علمی
تاریخ اعلان: 11/05/1400
تاریخ‌‌ختم‌اعلان: 21/05/1400
نوعیت‌قرار‌داد: دایمی
تعداد پذیرش: 4 نفر
شرایط جذب استاد:

استاد واجد شرایط برای تقرر در کادر پوهنتون دعوت، علاوه بر داشن شرایط لازم مندرج قانون تحصیلات عالی، باید واجد شرایط ذیل باشد:

1) توانایی جسمی، صحی و روانی لازم برای پیش‌برد وظایف کادر علمی؛

2) برخورداری از شخصیت و اخلاق پسندیده اجتماعی و رعایت رفتار و سلوک اکادمیک؛

3) عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و نداشتن سابقۀ جرمی؛

4) داشتن حد اقل یک‌سال تجربۀ تدریس و کارهای اداری در نهاد‌های تحصیلی؛

5) داشتن حد اقل سند تحصیلی ماستری تأیید‌شدۀ وزارت تحصیلات عالی از از پوهنتون‌های معتبر، (به سند تحصیلی بالاتر ارجحیت داده می‌شود)؛

6) داشتن فیصدی اوسط نمرات دورۀ تحصیلی ماستری 80% یا بالاتر از آن و یا Grade B یا معادل و بالاتر آن؛

7) ارائۀ موفقانۀ کنفراس، تحت نظر هیئت تعیین‌شدۀ (حد اقل سه نفر)؛

8) سپری‌نمودن موفقانۀ مصاحبه بعد از سپری‌نمودن کنفرانس موفق؛

9) تسلط به زبان انگلیسی یا حد اقل یک زبان بین المللی دیگر؛

10) سپری‌نمودن موفقانۀ دورۀ آزمایشی تدریس در پوهنځی مربوط، برای یک سمستر؛

11) آگاهی از روش‌های تحقیق و مهارت در اجرای پروژه‌های علمی؛

12) عدم داشتن وظیفه رسمی و یا قرار داد کار دایمی با سایر نهاد ها.

اسناد مورد ضرورت:

1) خلص سوانح.

2) کاپی دیپلوم و ترانسکرپت اسناد تحصیلی.

3) کاپی تذکره با دو قطعه عکس.

4) کاپی تصادیق تجربه کاری

دستورالعمل‌ ثبت‌ نام‌ متقاضیان‌ استخدام:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم ثبت نام متقاضیان استخدام را از مدیریت منابع بشری بدست آورده و پس از خانه پری و تکمیل اسناد مورد نیاز آنرا به مدیریت منابع بشری پوهنتون دعوت تسلیم نمایند و یا هم سافت آنرا به ایمیل آدرس (hr@dawat.edu.af) ارسال نمائید.

قابل ذکر است که :

• الف) خانه پری نمودن فورم ثبت نام متقاضیان استخدام و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی، تجربه کاری و خلص سوانح الزامی است در غیر آن با شما تماس گرفته نخواهد شد.

• لطفاً نام بست (کادر علمی پوهنځی فارمسی) را در عنوان(سبجکت) ایمیل خود درج نمائید در غیر آن اسناد شما، شامل لست ابتدائی/نهایی برای طی مراحل بعدی نخواهد شد.

• برای معلومات مزید می توانید از طریق شماره (0745888520) با مدیریت منابع بشری به تماس شوید.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، اشخاص واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد، لذا شماره تماس خویش را در فورم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید.

مدیریت منابع بشری

اعلان کاریابی!

تاریخ: 23/04/1400
عنوان بست: گرافیک دیزاینر
شماره اعلان: 22
ساحه کاری: معاونیت اداری و مالی
تاریخ اعلان: 23/04/1400
تاریخ‌‌ختم‌اعلان: 1/05/1400
نوعیت‌قرار‌داد: دایمی
تعداد پذیرش: 1 نفر
نوعیت کار: اداری
ساعات کاری: طبق قانون کار
مقدار معاش: مطابق‌ نورم‌ معاشات‌ پوهنتون‌ دعوت
تحصیلات: حداقل فارغ دوازده و به درجه بالاتر اولویت داده می شود
تجربه کاری: به کسانی که دارای تجربه کاری مرتبط باشند اولویت داده می شود

شرح وظایف:

1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.

2. طراحی و دیزاین متفاوت و خلاقانه مواد چاپی، صدا و تصویر و برای صفحات اجتماعی؛

3. تهیه اعلانات تصویری و صوتی به گرافیک عالی متنوع نظر به نیازمندی های پوهنتون

4. طرح و دیزاین گرافیک غرض جاگزینی مطالب و موضوعات نشراتی

5. تهیه مواد مسلکی برای دیزاین و تصحیح مواد سپرده شده به وی

6. طراحی و دیزاین پوسترها و بنرها برای بخش های تبلیغاتی؛

7. طراحی و ساخت ویدیوهای کوتاه برای شبکه های اجتماعی؛

8. ایجاد فکر و طرح های جدید برای کارهای تازه در بخش های مطبوعاتی پوهنتون؛

9. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت غرض آگاهی آمرین ذیصلاح از فعالیت ها و دست آورد های مربوط؛

10. اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات ذیصلاح در مطابقت با قانون و اهداف اداره به وی سپرده می شود.

الزامات وظیفوی:

1. مهارت های الزامی: تسلط کامل به زبان های ملی و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی داشته باشد.

2. مهارت های فنی: کار تخصصی با برنامه های گرافیکی همچون (Photoshop, Premiere, illustrator, InDesign , After Effects,)

3. مهارت های انسانی: توانایی لازم جهت برقراری ارتباط موفق و پیشبرد امورات را داشته باشد.

4. ویژگی های شخصیتی: انگیزه و پشتکار در انجام وظیفه، دقت و سرعت کافی در اجرای امورات محوله داشته باشد.

اسناد مورد ضرورت:

- خلص سوانح.

- کاپی اسناد تعلیمی-تحصیلی.

- کاپی تذکره با دو قطعه عکس.

- کاپی تصادیق تجربه کاری
دستورالعمل‌ ثبت‌ نام‌ متقاضیان‌ استخدام:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم ثبت نام متقاضیان استخدام را از مدیریت منابع بشری بدست آورده و پس از خانه پری و تکمیل اسناد مورد نیاز آنرا به مدیریت منابع بشری پوهنتون دعوت تسلیم نمایند و یا هم سافت آنرا به ایمیل آدرس (hr@dawat.edu.af) ارسال نمائید.

قابل ذکر است که :

• الف) خانه پری نمودن فورم ثبت نام متقاضیان استخدام و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی، تجربه کاری و خلص سوانح الزامی است در غیر آن با شما تماس گرفته نخواهد شد.

• لطفاً نام بست (گرافیک دیزاینر) را در عنوان(سبجکت) ایمیل خود درج نمائید در غیر آن اسناد شما، شامل لست ابتدائی/نهایی برای طی مراحل بعدی نخواهد شد.

• برای معلومات مزید می توانید از طریق شماره (0745888520) با مدیریت منابع بشری به تماس شوید.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، اشخاص واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد، لذا شماره تماس خویش را در فورم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید.

مدیریت منابع بشری

اعلان کاریابی!

تاریخ: 17/04/1400
عنوان بست: استاد دایمی پوهنځی طب معالجوی
شماره اعلان: مجدد 19
ساحه کاری: معاونیت امور علمی
تاریخ اعلان: 17/04/1400
تاریخ‌‌ختم‌اعلان: 01/05/1399
نوعیت‌قرار‌داد: دایمی
تعداد پذیرش: 12 نفر
نوعیت کار: علمی و اداری
ساعات کاری: طبق قانون کار
مقدار معاش: مطابق‌ نورم‌ معاشات‌ پوهنتون‌ دعوت
تجربه کاری: به آنعده متقاضیانِ که دو سال تجربه تدریس در پوهنتون ها داشته باشند حق اولویت داده می‌شود.

شرح وظایف:

1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.

2. تدریس مضامین اساسی پوهنځی طب معالجوی

3. حضور به پوهنتون دعوت حداقل (25) ساعت در هفته به منظور تدریس و انجام امور علمی

4. رهنمایی محصلان در تحقیق، تهیه مونوگراف، سیمینار و کنفرانس های علمی در پوهنځی مربوطه

5. اشتراک در جلسات دیپارتمنت و ارتقای کیفیت

6. تطبق نصاب درسی

7. تنظیم امور اکادمیک طبق مقرراآت نافذه

8. ارایه گزارش از اجراآت طبق مقرراآت

9. انجام سایر وظایف علمی و اداری که ضمن وقت تعیین شده از طرف مقامات ذیلاح به وی سپرده می شود.

الزامات وظیفوی:

بادر نظرداشت مواد (7 و 34) قانون کارکنان خدمات ملکی لازم است استاد متقاضیان دارای شرایط ذیل نیز باشند:

- داشتن سند تحصیلی حداقل ماستری مطابق رشته که اوسط نمرات آن مطابق لایحه وزارت تحصیلات عالی از (80) فیصد کم نباشد و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده می شود.

- عدم داشتن وظیفه رسمی و یا قرار داد کار دایمی با سایر نهاد ها

- برای داوطلبان فارغ پوهنتون های خارج از کشور داشتن مکتوب ارزیابی ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی الزامی می باشد.

- داوطلبانِ که رتبه علمی دارند، باید مکتوب تثبیت رتبه علمی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشند.

اسناد مورد ضرورت:

- خلص سوانح.

- کاپی دیپلوم و ترانسکرپت اسناد تحصیلی.

- کاپی تذکره با دو قطعه عکس.

- کاپی تصادیق تجربه کاری
دستورالعمل‌ ثبت‌ نام‌ متقاضیان‌ استخدام:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم ثبت نام متقاضیان استخدام را از مدیریت منابع بشری بدست آورده و پس از خانه پری و تکمیل اسناد مورد نیاز آنرا به مدیریت منابع بشری پوهنتون دعوت تسلیم نمایند و یا هم سافت آنرا به ایمیل آدرس (hr@dawat.edu.af) ارسال نمائید.

قابل ذکر است که :

• الف) خانه پری نمودن فورم ثبت نام متقاضیان استخدام و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی، تجربه کاری و خلص سوانح الزامی است در غیر آن با شما تماس گرفته نخواهد شد.

• لطفاً نام بست (استاد دایمی پوهنځی طب معالجوی) را در عنوان(سبجکت) ایمیل خود درج نمائید در غیر آن اسناد شما، شامل لست ابتدائی/نهایی برای طی مراحل بعدی نخواهد شد.

• برای معلومات مزید می توانید از طریق شماره (0745888520) با مدیریت منابع بشری به تماس شوید.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، اشخاص واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد، لذا شماره تماس خویش را در فورم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید.

مدیریت منابع بشری

اعلان کاریابی!

تاریخ: 09/03/1400
عنوان بست: استاد دایمی پوهنځی اقتصاد
شماره اعلان: 20
ساحه کاری: معاونیت امور علمی
تاریخ اعلان: 09/03/1400
تاریخ‌‌ختم‌اعلان: 22/03/1399
نوعیت‌قرار‌داد: دایمی
تعداد پذیرش: 4 نفر
نوعیت کار: علمی و اداری
ساعات کاری: طبق قانون کار
مقدار معاش: مطابق‌ نورم‌ معاشات‌ پوهنتون‌ دعوت
تحصیلات: حداقل ماستر در یکی از رشته های احصائیه، اقتصاد ملی، امور مالی و بانکی، منجمنت و اداره تشبثات مقدار معاش: مطابق نورم معاشات پوهنتون دعوت
تجربه کاری: حداقل سه سال تجربه تدریس در رشته مربوطه
جنسیت: طبقه ذکور

شرح وظایف:

1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.

2. تدریس مضامین اساسی پوهنځی اقتصاد

3. حضور حداقل چهار روز کاری در پوهنحٔی

4. رهنمایی محصلان در تحقیق، تهیه مونوگراف، سیمینار و کنفرانس های علمی در پوهنځی مربوطه

5. اشتراک در جلسات دیپارتمنت و ارتقای کیفیت

6. تطبق نصاب درسی

7. تنظیم امور اکادمیک طبق مقرراآت نافذه

8. ارایه گزارش از اجراآت طبق مقرراآت

9. انجام سایر وظایف علمی و اداری که ضمن وقت تعیین شده از طرف مقامات ذیلاح به وی سپرده می شود.

الزامات وظیفوی:

بادر نظرداشت مواد (7 و 34) قانون کارکنان خدمات ملکی لازم است استاد متقاضیان دارای شرایط ذیل نیز باشند:

- داشتن سند تحصیلی حداقل ماستری مطابق رشته که اوسط نمرات آن مطابق لایحه وزارت تحصیلات عالی از (80) فیصد کم نباشد و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده می شود.

- عدم داشتن وظیفه رسمی و یا قرار داد کار دایمی با سایر نهاد ها

- برای داوطلبان فارغ پوهنتون های خارج از کشور داشتن مکتوب ارزیابی ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی الزامی می باشد.

- داوطلبانِ که رتبه علمی دارند، باید مکتوب تثبیت رتبه علمی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشند.

اسناد مورد ضرورت:

- خلص سوانح.

- کاپی دیپلوم و ترانسکرپت اسناد تحصیلی.

- کاپی تذکره با دو قطعه عکس.

- کاپی تصادیق تجربه کاری
دستورالعمل‌ ثبت‌ نام‌ متقاضیان‌ استخدام:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم ثبت نام متقاضیان استخدام را از مدیریت منابع بشری بدست آورده و پس از خانه پری و تکمیل اسناد مورد نیاز آنرا به مدیریت منابع بشری پوهنتون دعوت تسلیم نمایند و یا هم سافت آنرا به ایمیل آدرس (hr@dawat.edu.af) ارسال نمائید.

قابل ذکر است که :

• الف) خانه پری نمودن فورم ثبت نام متقاضیان استخدام و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی، تجربه کاری و خلص سوانح الزامی است در غیر آن با شما تماس گرفته نخواهد شد.

• لطفاً نام بست (استاد دایمی پوهنځی اقتصاد) را در عنوان(سبجکت) ایمیل خود درج نمائید در غیر آن اسناد شما، شامل لست ابتدائی/نهایی برای طی مراحل بعدی نخواهد شد.

• برای معلومات مزید می توانید از طریق شماره (0745888520) با مدیریت منابع بشری به تماس شوید.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، اشخاص واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد، لذا شماره تماس خویش را در فورم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید.

مدیریت منابع بشری

اعلان کاریابی!

تاریخ: 03/03/1400
عنوان بست: استاد دایمی پوهنځی طب معالجوی
شماره اعلان: 19
ساحه کاری: معاونیت امور علمی
تاریخ اعلان: 03/03/1400
تاریخ‌‌ختم‌اعلان: 16/03/1399
نوعیت‌قرار‌داد: دایمی
تعداد پذیرش: 12 نفر
نوعیت کار: علمی و اداری
ساعات کاری: طبق قانون کار
مقدار معاش: مطابق‌ نورم‌ معاشات‌ پوهنتون‌ دعوت
تجربه کاری: به آنعده متقاضیانِ که دو سال تجربه تدریس در پوهنتون ها داشته باشند حق اولویت داده می‌شود.

شرح وظایف:

1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.

2. تدریس مضامین اساسی پوهنځی طب معالجوی

3. حضور به پوهنتون دعوت حداقل (25) ساعت در هفته به منظور تدریس و انجام امور علمی

4. رهنمایی محصلان در تحقیق، تهیه مونوگراف، سیمینار و کنفرانس های علمی در پوهنځی مربوطه

5. اشتراک در جلسات دیپارتمنت و ارتقای کیفیت

6. تطبق نصاب درسی

7. تنظیم امور اکادمیک طبق مقرراآت نافذه

8. ارایه گزارش از اجراآت طبق مقرراآت

9. انجام سایر وظایف علمی و اداری که ضمن وقت تعیین شده از طرف مقامات ذیلاح به وی سپرده می شود.

الزامات وظیفوی:

بادر نظرداشت مواد (7 و 34) قانون کارکنان خدمات ملکی لازم است استاد متقاضیان دارای شرایط ذیل نیز باشند:

- داشتن سند تحصیلی حداقل ماستری مطابق رشته که اوسط نمرات آن مطابق لایحه وزارت تحصیلات عالی از (80) فیصد کم نباشد و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده می شود.

- عدم داشتن وظیفه رسمی و یا قرار داد کار دایمی با سایر نهاد ها

- برای داوطلبان فارغ پوهنتون های خارج از کشور داشتن مکتوب ارزیابی ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی الزامی می باشد.

- داوطلبانِ که رتبه علمی دارند، باید مکتوب تثبیت رتبه علمی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشند.

اسناد مورد ضرورت:

- خلص سوانح.

- کاپی دیپلوم و ترانسکرپت اسناد تحصیلی.

- کاپی تذکره با دو قطعه عکس.

- کاپی تصادیق تجربه کاری
دستورالعمل‌ ثبت‌ نام‌ متقاضیان‌ استخدام:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم ثبت نام متقاضیان استخدام را از مدیریت منابع بشری بدست آورده و پس از خانه پری و تکمیل اسناد مورد نیاز آنرا به مدیریت منابع بشری پوهنتون دعوت تسلیم نمایند و یا هم سافت آنرا به ایمیل آدرس (hr@dawat.edu.af) ارسال نمائید.

قابل ذکر است که :

• الف) خانه پری نمودن فورم ثبت نام متقاضیان استخدام و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی، تجربه کاری و خلص سوانح الزامی است در غیر آن با شما تماس گرفته نخواهد شد.

• لطفاً نام بست (استاد دایمی پوهنځی طب معالجوی) را در عنوان(سبجکت) ایمیل خود درج نمائید در غیر آن اسناد شما، شامل لست ابتدائی/نهایی برای طی مراحل بعدی نخواهد شد.

• برای معلومات مزید می توانید از طریق شماره (0745888520) با مدیریت منابع بشری به تماس شوید.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، اشخاص واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد، لذا شماره تماس خویش را در فورم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید.

مدیریت منابع بشری

اعلان کاریابی!

تاریخ: 20/02/1400
عنوان بست: مدیر تدریسی پوهنحٔی حقوق و علوم سیاسی
شماره اعلان: 17
ساحه کاری: معاونیت امور علمی
تاریخ اعلان: 20/02/1400
تاریخ‌‌ختم‌اعلان: 31/02/1399
نوعیت‌قرار‌داد: دایمی
تعداد پذیرش: 1 نفر
نوعیت کار: علمی و اداری
ساعات کاری: طبق قانون کار
تحصیلات : حداقل لیسانس و به درجه بالاتر ارجحیت داده می شود.
مقدار معاش: مطابق‌ نورم‌ معاشات‌ پوهنتون‌ دعوت
تجربه کاری: حداقل دو سال تجربه در بخش های مشابه .
جنسیت : طبقه ذکور

شرح وظایف:

1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.

2. اجرای امور ثبت نام جدیدالشمولان، ترتیب جدول حاضری و تهیه تقسیم اوقات درسی در هماهنگی با استادان مربوطه.

3. ترتیب لست توزیع کارت هویت برای محصلان پوهنځی.

4. ترتیب احصائیه محصلان شامل امتحان، محروم، ناکام، غیرحاضر، تأجیل و نتایج امتحانات،

5. ترتیب و تنظیم جداول نتایج نمرات و سوابق تحصیلی محصلین، جهت تهیه ترانسکریپت و دیپلوم برای فارغان پوهنحٔی.

6. ترتیب و تنظیم تقسیم اوقات درسی استادان دیپارتمنت‌ها.

7. تطبیق احکام قانون، مقرراآت، لوایح، طرزالعمل ها و فیصله های شورای علمی غرض تنظیم امور تدریسی.

8. ترتیب تقسیم اوقات برگزاری امتحانات وسط سمستر و آخر سمستر محصلین.

9. انجام مسئولیت‌های سپرده شده در ایام امتحانات و همکاری با سایر بخش‌ها در حین برگزاری مراسم و محافل مختلف پوهنتون (جشن فراغت، کنفرانس‌های علمی، سمینارها و …)

10. اجرای امور منفکی، محرومیت، تأجیل و ناکامی محصلین پوهنحٔی مربوطه.

11. مراقبت از حضور استادان در صنوف درسی و اطمینان از رعایت تایم درسی بصورت مداوم

12. اشتراک در جلسات شورای علمی پوهنحٔی و ثبت کتاب جلسات شورا .

13. اجرای سایر وظایف که از جانب آمرین مربوطه مطابق قوانین، مقرراآت و اهداف اداره به وی سپرده می شود

الزامات وظیفوی:

1. مهارت های الزامی: تسلط کامل به زبان های ملی و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی داشته باشد.

2. مهارت های فنی: با نرم افزار های دفتری همچون بسته آفیس آشنائی کافی داشته باشد.

3. مهارت های انسانی: توانایی لازم جهت برقراری ارتباط موفق و پیشبرد امورات را داشته باشد.

4. ویژگی های شخصیتی: انگیزه و پشتکار در انجام وظیفه، دقت و سرعت کافی در اجرای امورات محوله داشته باشد.

دستورالعمل‌ ثبت‌ نام‌ متقاضیان‌ استخدام:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم ثبت نام متقاضیان استخدام را از مدیریت منابع بشری بدست آورده و پس از خانه پری و تکمیل اسناد مورد نیاز آنرا به مدیریت منابع بشری پوهنتون دعوت تسلیم نمایند و یا هم سافت آنرا به ایمیل آدرس (hr@dawat.edu.af) ارسال نمائید.

قابل ذکر است که خانه پری نمودن فورم درخواستی و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی، تجربه کاری و خلص سوانح الزامی است در غیر آن با شما تماس گرفته نخواهد شد.

برای معلومات مزید می توانید از طریق شماره (0745888520) با مدیریت منابع بشری به تماس شوید.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، اشخاص واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد، لذا شماره تماس خویش را در فورم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید.

مدیریت منابع بشری

اعلان کاریابی!

تاریخ: 26/01/1400
عنوان بست: معاون پوهنحٔی طب معالجوی(اناث)
شماره اعلان: 16
ساحه کاری: معاونیت امور علمی
تاریخ اعلان: 26/01/1400
تاریخ‌‌ختم‌اعلان: 06/02/1399
نوعیت‌قرار‌داد: دایمی
تعداد پذیرش: 1 نفر
نوعیت کار: علمی و اداری
ساعات کاری: طبق قانون کار
تحصیلات : حداقل لیسانس پوهنحٔی طب معالجوی و به درجه بالاتر ارجحیت داده می شود.
مقدار معاش: مطابق‌ نورم‌ معاشات‌ پوهنتون‌ دعوت
تجربه کاری: حداقل دو سال در بخش های مشابه
جنسیت : طبقه اناث

شرح وظایف:

1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.

2. نماینده گی از پوهنځی در برابر مراجع بالایی در غیاب رئیس پوهنحٔی.

3. ریاست از جلسات شورای علمی پوهنځی در غیاب رئیس پوهنحٔی.

4. نظارت از تطبیق احکام قانون، مقرره ها، لایحه ها و فیصله های شورای علمی پوهنحٔی وپوهنتون.

5. تنظیم امور اکادمیک ومالی واداری پوهنحٔی .

6. ارایه گزارش ازفعالیت های پوهنحٔی به شورای علمی، معاونیت علمی و ریاست پوهنتون.

7. حضور درجلسات، سمینار ها، کنفرانس ها، شورا ها و سایرجلسات .

8. همکاری با رئیس پوهنحٔی در حصه نظارت از تطبیق نصاب درسی و چگونگی پیشرفت درس ها در مطابقت با برنامه پیش بینی شده.

9. همکاری با رئیس پوهنحٔی در تامین نظم و انضباط در پوهنحٔی.

10. کنترول جریان امتحانات پوهنحٔی مربوطه.

11. حل مشکلات اعضای کدر علمی و محصلان در حدود صلاحیت های پوهنحٔی.

12. طرح پیشنهادات و برنامه های مناسب برای بهبود وضع تدریسی، تحقیقی و کاری پوهنحٔی.

13. مراقبت از وضع نصاب تحصیلی، مفردات مضامین و محتوای کتب درسی و اتخاذ تدابیر لازم جهت معیاری ساختن آن ها.

14. سایر وظایفی که طبق احکام قانون به رئیس پوهنځی تعلق می گیرد.

الزامات وظیفوی:

1. مهارت های الزامی: تسلط کامل به زبان های ملی و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی داشته باشد.

2. مهارت های فنی: با نرم افزار های دفتری همچون بسته آفیس آشنائی کافی داشته باشد.

3. مهارت های انسانی: توانایی لازم جهت برقراری ارتباط موفق و پیشبرد امورات را داشته باشد.

4. ویژگی های شخصیتی: انگیزه و پشتکار در انجام وظیفه، دقت و سرعت کافی در اجرای امورات محوله داشته باشد.

دستورالعمل‌ ثبت‌ نام‌ متقاضیان‌ استخدام:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم ثبت نام متقاضیان استخدام را از مدیریت منابع بشری بدست آورده و پس از خانه پری و تکمیل اسناد مورد نیاز آنرا به مدیریت منابع بشری پوهنتون دعوت تسلیم نمایند و یا هم سافت آنرا به ایمیل آدرس (hr@dawat.edu.af) ارسال نمائید.

قابل ذکر است که :

• الف) خانه پری نمودن فورم ثبت نام متقاضیان استخدام و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی، تجربه کاری و خلص سوانح الزامی است در غیر آن با شما تماس گرفته نخواهد شد.

لطفاً نام بست (معاون پوهنحٔی طب معالجوی(اناث) ) را در عنوان(سبجکت) ایمیل خود درج نمائید در غیر آن اسناد شما، شامل لست ابتدائی/نهایی برای طی مراحل بعدی نخواهد شد.

• برای معلومات مزید می توانید از طریق شماره (0745888520) با مدیریت منابع بشری به تماس شوید.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، اشخاص واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد، لذا شماره تماس خویش را در فورم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید.

مدیریت منابع بشری

اعلان کاریابی!

تاریخ: 16/01/1400
عنوان بست: مدیر تهیه و تدارکات
شماره اعلان: 15
ساحه کاری: معاونیت اداری و مالی
تاریخ اعلان: 16/01/1400
تاریخ‌‌ختم‌اعلان: 24/01/1399
نوعیت‌قرار‌داد: دایمی
تعداد پذیرش: 1 نفر
نوعیت کار: اداری
ساعات کاری: طبق قانون کار
تحصیلات : حداقل لیسانس در بخش های مالی و به درجه بالاتر ارجحیت داده می شود.
مقدار معاش: مطابق‌ نورم‌ معاشات‌ پوهنتون‌ دعوت
تجربه کاری: حداقل دو سال در بخش های مالی و تدارکاتی
جنسیت : طبقه ذکور

شرح وظایف:

1. ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار وسالانه بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف تعیین شده.

2. ترتیب و تکمیل اسناد پروسه تدارکاتی از نرخ گیری الی کنترول و ویزه نمودن آن ،

3. تدارک و خريد كليه اقلام و موارد مورد ضرورت شعبات متناسب با اوراق رسمی پیشنهادی.

4. ایجاد آرشیف برای ثبت سوابق اجناس خریداری شده و قید جمع آنها.

5. پی گیری کلیه امور اداری مواد خریداری شده تا زمان رسیدن به پوهنتون و حصول قناعت اداره مربوطه.

6. پی گیری مشکلات مواد خریداری شده تا زمان رفع مشکل.

7. حفظ و استفاده بهینه از وسایل و تجهیزات تحت اختیار.

8. پيش بينی احتياجات شعبات و كسب اطلاعات جامع در خصوص نیازمندی های واقعی ادارات .

9. نماينده پوهنتون در مذاكرات و انعقاد قراردادها.

10. خريد عاقلانه و رقابتی اجناس مورد ضرورت پوهنتون.

11. تهيه گزارشات لازم برای آمرین مافوق.

12. اجرای سایر وظایف که از جانب آمرین مربوطه مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده می شود.

الزامات وظیفوی:

1. مهارت های الزامی: تسلط کامل به زبان های ملی و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی داشته باشد.

2. مهارت های فنی: با نرم افزار های دفتری همچون بسته آفیس آشنائی کافی داشته باشد.

3. مهارت های انسانی: توانایی لازم جهت برقراری ارتباط موفق و پیشبرد امورات را داشته باشد.

4. ویژگی های شخصیتی: انگیزه و پشتکار در انجام وظیفه، دقت و سرعت کافی در اجرای امورات محوله داشته باشد.

دستورالعمل‌ ثبت‌ نام‌ متقاضیان‌ استخدام:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم ثبت نام متقاضیان استخدام را از مدیریت منابع بشری بدست آورده و پس از خانه پری و تکمیل اسناد مورد نیاز آنرا به مدیریت منابع بشری پوهنتون دعوت تسلیم نمایند و یا هم سافت آنرا به ایمیل آدرس (hr@dawat.edu.af) ارسال نمائید.

قابل ذکر است که :

• الف) خانه پری نمودن فورم ثبت نام متقاضیان استخدام و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی، تجربه کاری و خلص سوانح الزامی است در غیر آن با شما تماس گرفته نخواهد شد.

• لطفاً نام بست (مدیر تهیه و تدارکات) را در عنوان(سبجکت) ایمیل خود درج نمائید در غیر آن اسناد شما، شامل لست ابتدائی/نهایی برای طی مراحل بعدی نخواهد شد.

• برای معلومات مزید می توانید از طریق شماره (0745888520) با مدیریت منابع بشری به تماس شوید.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، اشخاص واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد، لذا شماره تماس خویش را در فورم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید.

مدیریت منابع بشری

اعلان کاریابی!

تاریخ: 09/12/1399
عنوان بست: امربر (مسؤول ثبت و تلاشی مراجعین طبقه اناث )
شماره اعلان: 15
ساحه کاری: معاونیت امور علمی
تاریخ اعلان: 09/12/1399
تاریخ‌‌ختم‌اعلان: 15/12/1399
نوعیت‌قرار‌داد: دایمی
تعداد پذیرش: (اناث)1 نفر
نوعیت کار: اداری
ساعات کاری: 8 صبح الی 4 عصر
تحصیلات : حداقل توانائی خواندن و نوشتن را داشته باشد و به بکلوریا ارجحیت داده می شود.
مقدار معاش: مطابق‌ نورم‌ معاشات‌ پوهنتون‌ دعوت
تجربه کاری: به کسانی که تجربه کاری داشته باشند ارجحیت داده می شود .

شرح وظایف:

1. چک و تلاشی بدنی محصلات و مراجعین اناث در زمان ورود به پوهنتون .

2. راجستر نمودن مراجعین حین ورود به پوهنتون در کتاب ثبت.

3. جلوگیری از هر نوع اشیای ممنوعه به داخل پوهنتون.

4. رهنمائی مهمانان به بخش معلومات حین مراجعه و برخورد سالم با ایشان.

5. گزارش وقایع غیر عادی و اتفاقات امنیتی عندالموقع به مسؤول بخش.

6. حاضربودن درساحه معین در اوقات معینه و حفظ و مراقبت از دروازه ورودی پوهنتون.

7. چک نمودن شعبات بعد از ختم رسمیات و خاموش نمودن وسایل برقی پوهنتون.

8. استفاده درست و مناسب از مبایل و مخابره در دست داشته.

9. انعطاف پذيری در اجرای وظايف در حالات عاجل بر اساس راهنمايی بخش امنیتی.

10. و اجرای سایر وظایفی که از طرف مقامات صالحه به آن سپرده می شود.

الزامات وظیفوی:

1. مهارت های الزامی: تسلط به زبان های ملی داشته باشد.

2. مهارت های فنی: با نرم افزار های دفتری همچون بسته آفیس وغیره آشنایی کامل داشته باشد.

3. ویژگی های شخصیتی: انگیزه و پشتکار در انجام وظیفه داشته باشد.

دستورالعمل‌ ثبت‌ نام‌ متقاضیان‌ استخدام:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم ثبت نام متقاضیان استخدام را از مدیریت منابع بشری بدست آورده و اسناد مورد نیاز را همه روزه از ساعت 8:30 بعد از ظهر الی 4:00 عصر به مدیریت منابع بشری پوهنتون دعوت واقع ناحیه پنجم، خوشحال مینه، چهارراهی قمبر تسلیم دهند.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، اشخاص واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد، لذا شماره تماس خویش را در فورم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید.

در صورت ضرورت می توانید به شماره 0783188155 به تماس شوید.

مدیریت منابع بشری

اعلان کاریابی!

تاریخ: 06/12/1399
عنوان بست: مدیر کلینیک حقوقی
شماره اعلان: 14
ساحه کاری: معاونیت امور علمی
تاریخ اعلان: 06/12/1399
تاریخ‌‌ختم‌اعلان: 14/12/1399
نوعیت قرار داد: دایمی
تعداد پذیرش: 1 نفر
نوعیت کار: علمی و اداری
ساعات کاری: طبق قانون کار
تحصیلات : حداقل لیسانس حقوق و یا شرعیات و به درجه بالاتر ارجحیت داده می شود.
مقدار معاش: مطابق‌ نورم‌ معاشات‌ پوهنتون‌ دعوت
تجربه کاری: حداقل یک سال در بخش های کلینیک حقوقی

شرح وظایف:

1. ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف تعیین شده،

2. آگاهی دهی حقوقی ،

3. تدویر محاکم تمثیلی،

4. هماهنگی با ادارات عدلی و قضایی جهت تسهیل در کار های ساحوی؛

5. ارایه مشوره های حقوقی برای افراد مشوره خواه؛

6. تحریر حقوقی(صورت دعوی، دفع دعوی، اعتراضیه، دفع اعتراض و عرایض حقوقی).

7. تهیه مفردات درسی برنامه های آموزشی

8. نظارت از کارکرد استادان و نحوه تدریس در کلینیک حقوقی،

9. تنظیم و تهیه پلان درسی کلینیک حقوقی

10. تنظیم و ایجاد برنامه های ارتقای کیفیت تدریس

11. پیشبرد کلینیک حقوقی به شکل عملی و نظری

12. تعهد به وظایف دیگر طبق نیاز ریاست ارتقای کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی و هدایت مقامات ذیصلاح .

الزامات وظیفوی:

1. مهارت های الزامی: تسلط کامل به زبان های ملی و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی داشته باشد.

2. مهارت های فنی: با نرم افزار های دفتری همچون بسته آفیس وغیره آشنایی کامل داشته باشد.

3. مهارت های انسانی: توانایی مدیریت و رهبری افراد زیر مجموعه و برقراری ارتباط موفق داشته باشد.

4. ویژگی های شخصیتی: انگیزه و پشتکار در انجام وظیفه، دقت و سرعت کافی در اجرای امورات محوله داشته باشد.

دستورالعمل‌ ثبت‌ نام‌ متقاضیان‌ استخدام:

اشخاص واجد شرایط می توانند CV و اسناد تحصیلی خویش را همه روزه از ساعت 8:30 قبل از ظهر الی ساعت 3:30 عصر به مدیریت عمومی مالی و اداری پوهنتون دعوت واقع ناحیه پنجم، خوشحال مینه، چهارراهی قمبر تسلیم دهند و یا می توانند سافت CV و اسناد تحصیلی خویش را از طریق ایمل آدرس ذیل (hr@dawat.edu.af) ارسال نمایند.

قابل ذکر است که ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی، تجربه کاری و خلص سوانح الزامی است در غیر آن با شما تماس گرفته نخواهد شد.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، با اشخاص واجد شرایط برای مراحل بعدی تماس گرفته خواهد شد، لذا آدرس مشخص خویش را توأم با شماره تماس و ایمیل آدرس در فورم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید.

در صورت ضرورت می توانید به شماره 0783188155 به تماس شوید.

مدیریت منابع بشری

اعلان کاریابی!

تاریخ: 04/12/1399
عنوان بست: آمر مرکز تحقیقات علمی و نشرات
شماره اعلان: 12 مجدد
ساحه کاری: معاونیت امور علمی
تاریخ اعلان: 04/12/1399
تاریخ‌‌ختم‌اعلان: 13/12/1399
نوعیت قرار داد: دایمی
تعداد پذیرش: 1 نفر
نوعیت کار: علمی و اداری
ساعات کاری: طبق قانون کار
تحصیلات : حداقل ماستر و به درجه بالاتر ارجحیت داده می شود.
مقدار معاش: مطابق‌ نورم‌ معاشات‌ پوهنتون‌ دعوت
تجربه کاری: حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط با وظیفه را داشته باشد.

شرح وظایف:

1. ترتیب و ارایه پلان کاری در مطابقت با مسؤولیت های وظیفوی بمنظور نیل به اهداف تعیین شده؛

2. تهیه پلان علمی -تحقیقی و نشراتی سالانه برای پوهنتون؛

3. ایجاد تیم های تحقیقاتی در سطح پوهنتون؛

4. تهیه و اجرای طرح‌های تحقیقی به منظور تحقق اهداف پوهنتون و بررسی گزارش‏های تحقیقی؛

5. برگزاری نشست ها، سمینارها و ورکشاپ های مشترک با مراکز تحقیقاتی سایر پوهنتون های کشور؛

6. ارزیابی از کارکرد کمیته های تحقیقاتی پوهنحی ها؛

7. ایجاد فرصت های مطالعاتی و شرکت در سمینارها، ورکشاپ ها و سمپوزیم ها در سطح داخل و خارج از پوهنتون ؛

8. کمک به تولید و انتشار علوم از طریق طی مراحل چاپ کتب، مقالات و مجلات علمی؛

9. جستجوی منابع جهت تمویل فعالیتهای تحقیقی؛

10. پی گیری و نظارت از کارهای ویرایش متون؛

11. پیگیری، ویراستاری و صفحه آرایی کتب، فصلنامه ها و مجله ها؛

12. چک و بررسی متن نهایی کتاب ها، مقالات، مجله ها و فصلنامه های پوهنتون؛

13. ارسال کتابها، مقالات، مجله ها و فصلنامه های آماده ی چاپ پوهنتون به مسؤول چاپ؛

14. همکاری در فرایند توزیع و پخش کتابها، مجله ها و فصلنامه ها به سایر مراکز علمی؛

15. شناسایی نیازمندی های نشراتی و پیشنهاد برای رفع آنها؛

16. و اجرای سایر وظایف علمی و نشراتی که از طرف مقامات صالحه به آن سپرده می شود.

الزامات وظیفوی:

1. مهارت های الزامی: تسلط کامل به زبان های ملی و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی داشته باشد.

2. مهارت های فنی: با نرم افزار های دفتری همچون بسته آفیس وغیره آشنایی کامل داشته باشد.

3. مهارت های انسانی: توانایی مدیریت و رهبری افراد زیر مجموعه و برقراری ارتباط موفق داشته باشد.

4. ویژگی های شخصیتی: انگیزه و پشتکار در انجام وظیفه، دقت و سرعت کافی در اجرای امورات محوله داشته باشد.

دستورالعمل‌ ثبت‌ نام‌ متقاضیان‌ استخدام:

اشخاص واجد شرایط می توانند CV و اسناد تحصیلی خویش را همه روزه از ساعت 8:30 قبل از ظهر الی ساعت 3:30 عصر به مدیریت عمومی مالی و اداری پوهنتون دعوت واقع ناحیه پنجم، خوشحال مینه، چهارراهی قمبر تسلیم دهند و یا می توانند سافت CV و اسناد تحصیلی خویش را از طریق ایمل آدرس ذیل (hr@dawat.edu.af) ارسال نمایند.

قابل ذکر است که ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی، تجربه کاری و خلص سوانح الزامی است در غیر آن با شما تماس گرفته نخواهد شد.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، با اشخاص واجد شرایط برای مراحل بعدی تماس گرفته خواهد شد، لذا آدرس مشخص خویش را توأم با شماره تماس و ایمیل آدرس در فورم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید.

در صورت ضرورت می توانید به شماره 0783188155 به تماس شوید.

مدیریت منابع بشری

اعلان کاریابی!

تاریخ: 29/11/1399
عنوان بست: عضو مدیریت اداری
شماره اعلان: 11
ساحه کاری: معاونیت اداری و مالی
تاریخ اعلان: 29/11/1399
تاریخ‌‌ختم‌اعلان: 06/12/1399
نوعیت قرار داد: دایمی
تعداد پذیرش: 3 نفر
نوعیت کار: اداری
ساعات کاری: طبق قانون کار
تحصیلات : تحصیلات: حداقل دوازده پاس و به درجه بالاتر ارجحیت داده می شود.
مقدار معاش: مطابق‌ نورم‌ معاشات‌ پوهنتون‌ دعوت
تجربه کاری: حداقل یک سال در بخش های اداری

شرح وظایف:

1. ترتیب، تنظیم و نگارش مکاتیب، پیشنهادات و استعلامیه های اداره مربوطه،

2. طرح و ترتیب فارمت های خاص با استفاده از نرم های ورد، اکسیل و غیره طبق هدایت مدیر مربوطه،

3. ارائه گزارش از چگونگی اجراآت بخش مربوطه به مدیر مربوطه،

4. دوسیه بندی اسناد ها به تفکیک هر بخش ،

5. اجرای کتاب صادره و وارده

6. سایر وظایفی که مطابق قوانین و مقراآت به وی سپرده می شود.

الزامات وظیفوی:

1. مهارت های الزامی: تسلط کامل به زبان های ملی و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی داشته باشد.

2. مهارت های فنی: با نرم افزار های دفتری همچون بسته آفیس وغیره آشنایی کامل داشته باشد.

3. مهارت های انسانی: توانایی مدیریت و رهبری افراد زیر مجموعه و برقراری ارتباط موفق داشته باشد.

4. ویژگی های شخصیتی: انگیزه و پشتکار در انجام وظیفه، دقت و سرعت کافی در اجرای امورات محوله داشته باشد.

دستورالعمل‌ ثبت‌ نام‌ متقاضیان‌ استخدام:

اشخاص واجد شرایط می توانند CV و اسناد تحصیلی خویش را همه روزه از ساعت 8:30 قبل از ظهر الی ساعت 3:30 عصر به مدیریت عمومی مالی و اداری پوهنتون دعوت واقع ناحیه پنجم، خوشحال مینه، چهارراهی قمبر تسلیم دهند و یا می توانند سافت CV و اسناد تحصیلی خویش را از طریق ایمل آدرس ذیل (hr@dawat.edu.af) ارسال نمایند.

قابل ذکر است که ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی، تجربه کاری و خلص سوانح الزامی است در غیر آن با شما تماس گرفته نخواهد شد.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، با اشخاص واجد شرایط برای مراحل بعدی تماس گرفته خواهد شد، لذا آدرس مشخص خویش را توأم با شماره تماس و ایمیل آدرس در فورم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید.

در صورت ضرورت می توانید به شماره 0783188155 به تماس شوید.

مدیریت منابع بشری

اعلان کاریابی!

تاریخ: 21/11/1399
عنوان بست: مدیر مرکز رشد، مشاوره و کاریابی محصلان
شماره اعلان: 02-مجدد
ساحه کاری: معاونیت امور محصلان
تاریخ اعلان: 21/11/1399
تاریخ‌ ختم‌اعلان: 28/11/1399
تعداد پذیرش: 1 نفر
نوعیت کار: علمی و اداری
ساعات کاری: طبق قانون کار
تحصیلات : حداقل لیسانس و به درجه بالاتر ارجحیت داده می شود.
مقدار معاش: مطابق‌ نورم‌ معاشات‌ پوهنتون‌ دعوت
تجربه کاری: حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط با وظیفه را داشته باشد.

شرح وظایف:

1. ترتیب و ارایه پلان کاری در مطابقت با مسؤولیت های وظیفوی بمنظور نیل به اهداف تعیین شده؛

2. راه اندازی ورکشاپ های کوتاه مدت برای ارتقای مهارت های علمی،

3. راه اندازی سیمینار و ورکشاپ ها جهت راهنمایی، ترتیب و تهیه تیزس و مونوگراف.

4. در اختیار قرار دادن مواد مهارت های همچون نویسنده گی، تحقیقی و ... برای محصلان و فارغان.

5. ارایه مشوره های فردی به محصلانی که ضرورت به رهنمایی در بخش های اکادمیک دارند.

6. ارایه مشوره های گروپی به محصلانی که ضرورت به رهنمایی دارند.

7. فراهم ساختن زمینه مشوره دهی برای رشد محصلان و فارغان از طریق خدمات و راه اندازی برنامه های خاص

8. بررسی، ویرایش و تصحیح آثار محصلان.

9. فراهم ساختن زمینه کار و کارآموزی در ادارات داخلی پوهنتون.

10. فراهم ساختن زمینه کار و کار آموزی در ادارات دولتی و شخصی.

11. پیشبرد سایر امورات مرتبط به محصلان برحال و فارغان .

12. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت غرض آگاهی آمرین ذیصلاح از فعالیت ها و دست آورد های مربوط؛

13. اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات ذیصلاح در مطابقت با قانون و اهداف اداره به وی سپرده می شود.

الزامات وظیفوی:

1. مهارت های الزامی: تسلط کامل به زبان های ملی و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی داشته باشد.

2. مهارت های فنی: با نرم افزار های دفتری همچون بسته آفیس وغیره آشنایی کامل داشته باشد.

3. مهارت های انسانی: توانایی مدیریت و رهبری افراد زیر مجموعه و برقراری ارتباط موفق داشته باشد.

4. ویژگی های شخصیتی: انگیزه و پشتکار در انجام وظیفه، دقت و سرعت کافی در اجرای امورات محوله داشته باشد.

دستورالعمل‌ ثبت‌ نام‌ متقاضیان‌ استخدام:

اشخاص واجد شرایط می توانند CV و اسناد تحصیلی خویش را همه روزه از ساعت 8:30 قبل از ظهر الی ساعت 3:30 عصر به مدیریت عمومی مالی و اداری پوهنتون دعوت واقع ناحیه پنجم، خوشحال مینه، چهارراهی قمبر تسلیم دهند و یا می توانند سافت CV و اسناد تحصیلی خویش را از طریق ایمل آدرس ذیل (hr@dawat.edu.af) ارسال نمایند.

قابل ذکر است که ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی، تجربه کاری و خلص سوانح الزامی است در غیر آن با شما تماس گرفته نخواهد شد.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، با اشخاص واجد شرایط برای مراحل بعدی تماس گرفته خواهد شد، لذا آدرس مشخص خویش را توأم با شماره تماس و ایمیل آدرس در فورم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید.

در صورت ضرورت می توانید به شماره 0783188155 به تماس شوید.

مدیریت منابع بشری

اعلان کاریابی!

تاریخ: 11/11/1399
عنوان بست: استاد دایمی پوهنتون دعوت
شماره اعلان: 10
ساحه کاری: پوهنځی انجنیری رشته سیول
تاریخ اعلان: 11/11/1399
تاریخ‌ ختم‌اعلان: 20/11/1399
تعداد پذیرش: 3 نفر
نوعیت کار: علمی و اداری
مقدار معاش: مطابق‌ نورم‌ معاشات‌ پوهنتون‌ دعوت
تجربه کاری: به آنعده متقاضیانِ که دو سال تجربه تدریس در پوهنتون ها داشته باشند حق اولویت داده می‌شود.

شرح وظایف:

ترتیب و ارایه پلان کاری در مطابقت با مسؤولیت های وظیفوی بمنظور نیل به اهداف تعیین شده

تدریس در دیپارتمنت سیول پوهنځی ‌انجنیری

حضور به پوهنتون دعوت حداقل (4) روز در هفته به منظور تدریس و انجام امور علمی

رهنمایی محصلان در تهیه تیزس، سیمینار و کنفرانس های علمی در پوهنحٔی مربوطه

اشتراک در جلسات دیپارتمنت

تطبیق نصاب درسی

ابتکارات و نو آوری

تنظیم امور اکادمیک طبق مقرراآت نافذ

ارایه گزارش از اجراآت طبق مقرراآت

انجام سایر وظایف علمی و اداری که ضمن وقت تعیین شده از طرف مقامات ذیصلاح به وی سپرده می شود

الزامات وظیفوی:

:بادر نظرداشت مواد (7 و 34) قانون کارکنان خدمات ملکی لازم است متقاضیان دارای شرایط ذیل نیز باشند

داشتن سند تحصیلی حداقل ماستری مطابق رشته که اوسط نمرات آن مطابق لایحه وزارت تحصیلات عالی از (80) فیصد کم نباشد و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده می شود.

- عدم داشتن وظیفه رسمی و یا قرار داد کار دایمی با سایر نهاد ها

- برای داوطلبان فارغ پوهنتون های خارج از کشور داشتن مکتوب ارزیابی ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی الزامی می باشد.

- داوطلبانِ که رتبه علمی دارند، باید مکتوب تثبیت رتبه علمی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشند.

اسناد مورد ضرورت:

- خلص سوانح.

- کاپی دیپلوم و ترانسکرپت اسناد تحصیلی.

- کاپی تذکره با دو قطعه عکس.

دستورالعمل‌ ثبت‌ نام‌ متقاضیان‌ استخدام:

اشخاص واجد شرایط می توانند CV و اسناد تحصیلی خویش را همه روزه از ساعت 8:30 قبل از ظهر الی ساعت 3:30 عصر به مدیریت عمومی مالی و اداری پوهنتون دعوت واقع ناحیه پنجم، خوشحال مینه، چهارراهی قمبر تسلیم دهند و یا می توانند سافت CV و اسناد تحصیلی خویش را از طریق ایمل آدرس ذیل (hr@dawat.edu.af) ارسال نمایند.

.قابل ذکر است که ضمیمه نمودن اسناد حمایوی الزامی است در غیر آن با شما تماس گرفته نخواهد شد.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، با اشخاص واجد شرایط برای مراحل بعدی تماس گرفته خواهد شد، لذا آدرس مشخص خویش را توأم با شماره تماس و ایمیل آدرس در CV خویش بطور دقیق بنویسید.

در صورت ضرورت می توانید به شماره 0744363490 به تماس شوید.

مدیریت منابع بشری

اعلان کاریابی!

تاریخ: 23/10/1399
عنوان بست: استاد دایمی پوهنتون دعوت (برنامه ماستری)
شماره اعلان: 09
ساحه کاری: ماستری روابط بین الملل (پوهنحٔی حقوق و علوم سیاسی)
تاریخ اعلان: 23/10/1399
تاریخ‌ ختم‌اعلان: 05/11/1399
تعداد پذیرش: 4 نفر
ساعات کاری: مطابق قرار داد
نوعیت کار: علمی و اداری
مقدار معاش: مطابق‌ نورم‌ معاشات‌ پوهنتون‌ دعوت

شرح وظایف:

ترتیب و ارایه پلان کاری در مطابقت با مسؤولیت های وظیفوی بمنظور نیل به اهداف تعیین شده

تدریس در بخش ماستری فقه و قانون و پوهنحٔی شرعیات

حضور به پوهنتون دعوت حداقل (25) ساعت در هفته به منظور تدریس و انجام امور علمی

رهنمایی محصلان در تهیه تیزس، سیمینار و کنفرانس های علمی در پوهنحٔی مربوطه

اشتراک در جلسات دیپارتمنت

تطبیق نصاب درسی

ابتکارات و نو آوری

تنظیم امور اکادمیک طبق مقرراآت نافذ

ارایه گزارش از اجراآت طبق مقرراآت

انجام سایر وظایف علمی و اداری که ضمن وقت تعیین شده از طرف مقامات ذیصلاح به وی سپرده می شود

الزامات وظیفوی:

:بادر نظرداشت مواد (7 و 34) قانون کارکنان خدمات ملکی لازم است متقاضیان دارای شرایط ذیل نیز باشند

- داشتن سند تحصیلی دکتورا در رشته مربوطه و یا داشتن سند ماستری با رتبه علمی(پوهاند و یا پوهنوال).

- عدم داشتن وظیفه رسمی و یا قرار داد کار دایمی با سایر نهاد ها

دستورالعمل‌ ثبت‌ نام‌ متقاضیان‌ استخدام:

اشخاص واجد شرایط می توانند CV و اسناد تحصیلی خویش را همه روزه از ساعت 8:30 قبل از ظهر الی ساعت 3:30 عصر به مدیریت عمومی مالی و اداری پوهنتون دعوت واقع ناحیه پنجم، خوشحال مینه، چهارراهی قمبر تسلیم دهند و یا می توانند سافت CV و اسناد تحصیلی خویش را از طریق ایمل آدرس ذیل (hr@dawat.edu.af) ارسال نمایند.

.قابل ذکر است که ضمیمه نمودن اسناد حمایوی الزامی است در غیر آن با شما تماس گرفته نخواهد شد.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، با اشخاص واجد شرایط برای مراحل بعدی تماس گرفته خواهد شد، لذا آدرس مشخص خویش را توأم با شماره تماس و ایمیل آدرس در CV خویش بطور دقیق بنویسید.

در صورت ضرورت می توانید به شماره 0744363490 به تماس شوید.

مدیریت منابع بشری

اعلان کاریابی!

تاریخ: 16/10/1399
عنوان بست: استاد دایمی پوهنتون دعوت (برنامه ماستری)
شماره اعلان: 08
ساحه کاری: ماستری فقه و قانون (پوهنحٔی شرعیات)
تاریخ اعلان: 16/10/1399
تاریخ‌ ختم‌اعلان: 30/10/1399
تعداد پذیرش: 4 نفر
ساعات کاری: مطابق قرار داد
نوعیت کار: علمی و اداری
مقدار معاش: مطابق‌ نورم‌ معاشات‌ پوهنتون‌ دعوت

شرح وظایف:

ترتیب و ارایه پلان کاری در مطابقت با مسؤولیت های وظیفوی بمنظور نیل به اهداف تعیین شده

تدریس در بخش ماستری فقه و قانون و پوهنحٔی شرعیات

حضور به پوهنتون دعوت حداقل (25) ساعت در هفته به منظور تدریس و انجام امور علمی

رهنمایی محصلان در تهیه تیزس، سیمینار و کنفرانس های علمی در پوهنحٔی مربوطه

اشتراک در جلسات دیپارتمنت

تطبیق نصاب درسی

ابتکارات و نو آوری

تنظیم امور اکادمیک طبق مقرراآت نافذ

ارایه گزارش از اجراآت طبق مقرراآت

انجام سایر وظایف علمی و اداری که ضمن وقت تعیین شده از طرف مقامات ذیصلاح به وی سپرده می شود

الزامات وظیفوی:

بادر نظرداشت مواد (7 و 34) قانون کارکنان خدمات ملکی لازم است متقاضیان دارای شرایط ذیل نیز باشند

داشتن سند تحصیلی دکتورا در رشته مربوطه و یا داشتن سند ماستری با رتبه علمی(پوهاند و یا پوهنوال).

عدم داشتن وظیفه رسمی و یا قرار داد کار دایمی با سایر نهاد ها

دستورالعمل‌ ثبت‌ نام‌ متقاضیان‌ استخدام:

اشخاص واجد شرایط می توانند CV و اسناد تحصیلی خویش را همه روزه از ساعت 8:30 قبل از ظهر الی ساعت 3:30 عصر به مدیریت عمومی مالی و اداری پوهنتون دعوت واقع ناحیه پنجم، خوشحال مینه، چهارراهی قمبر تسلیم دهند و یا می توانند سافت CV و اسناد تحصیلی خویش را از طریق ایمل آدرس ذیل (hr@dawat.edu.af) ارسال نمایند.

.قابل ذکر است که ضمیمه نمودن اسناد حمایوی الزامی است در غیر آن با شما تماس گرفته نخواهد شد.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، با اشخاص واجد شرایط برای مراحل بعدی تماس گرفته خواهد شد، لذا آدرس مشخص خویش را توأم با شماره تماس و ایمیل آدرس در CV خویش بطور دقیق بنویسید.

در صورت ضرورت می توانید به شماره 0744363490 به تماس شوید.

مدیریت منابع بشری

اعلان کاریابی!

تاریخ: 01/08/1399

پوهنتون دعوت به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی خویش در نظر دارد تا یک تن به حیث مسؤول مرکز رشد، مشاوره و کاریابی محصلان را از طریق پروسه آزاد و رقابتی استخدام نماید بناً اشخاص که واجد شرایط ذیل باشند می توانند در این پروسه اشتراک نمایند:

1. تجارب لازمه: به کسانی که دارای تجربه کاری مرتبط باشند ارجحیت داده می شود،

2. مهارت ها: تسلط به زبان های ملی و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی،

3. آشنایی با برنامه های کمپیوتری.

نوت :

- اشخاص واجد شرایط می توانند از تاریخ 2 عقرب الی 8 عقرب 1399 فورمه های مخصوص را از اداره منابع بشری پوهنتون دعوت اخذ و بعد از خانه پری دوباره به شکل حضوری به اداره منابع بشری تسلیم نموده و یا خلص سوانح (CV) خویش را به ایمیل آدرس (hr@dawat.edu.af) ارسال نمایند.

- اوقات کاری اداره منابع بشری از ساعت (1:00 بعد از ظهر الی 7:30 شام) می باشد.

مدیریت منابع بشری

اعلان کاریابی!

تاریخ: 13/12/1398
عنوان بست: آمریت‌ مرکز‌ انکشاف‌‌‌ مسلکی
شماره اعلان: 16
ساحه کاری: معاونیت امور علمی
تاریخ اعلان: 10/12/1398
تاریخ‌ ختم‌اعلان: 16/12/1398
تعداد پذیرش: یک نفر
نوعیت قرار داد: دایمی
ساعات کاری: طبق قانون کار
نوعیت کار: علمی و اداری
تحصیلات: حداقل‌ ماستر و به‌ درجه‌ بالاتر ارجحیت داده میشود.
مقدار معاش: مطابق‌ نورم‌ معاشات‌ پوهنتون‌ دعوت
تجربه کاری: حداقل‌ دوسال‌ در بخش‌های‌ مرتبط

شرح وظایف:

1. ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف تعیین شده،

2. پذیرش تمام مسؤولیت برای امنیت، مصونیت و نگهداری اعتبار دهی اکادمیک پوهنتون چنانچه در بین چوکات مسلکی ستندرد های تحصیلات عالی نیاز است،

3. ایجاد و تنظیم چوکات برای شناخت و پاداش دست آورد ها در تدریس، تا در برگیرنده عنصر تشویق مشق تدریس خود آموزی و اهدای مکافات مرتبط تدریس مقام پوهنتون باشد،

4. نیاز سنجی آموزشی در بخش های مختلف، طراحی دوره های کوتاه مدت آموزشی و اجرای آن،

5. نظارت بر پیشرفت پروژه های ارتقای کیفیت که به اولویت های استراتیژیک سهم می گیرد و متیقن شدن از ترویج دریافت آنها،

6. انکشاف دادن مرکز به توانایی ها و حمایت کردن فرصت ها برای جلب وجوه مالی تحقیق،

7. تشویق فرهنگ مدیریت اجراآت در بین مرکز، متیقن شدن از اهداف و نتایج موافقت شده،

8. تنظیم روابط همدستی با واحد های کلیدی پوهنتون، متیقن شدن از همکاری در پلان گذاری و تحویل دهی فعالیت های که مشق و تمرین انکشاف اکادمیک و معلومات تدریس بر مبنای تحقیق را حمایت نماید،

9. سهم گیری در کمیته ها/ گروپ های مربوط به پوهنتون طوریکه نیاز است،

10. تعهد به وظایف دیگر طبق نیاز ریاست ارتقای کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی و هدایت مقامات ذیصلاح .

الزامات وظیفوی:

1. مهارت های الزامی: تسلط کامل به زبان های ملی و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی داشته باشد.

2. مهارت های فنی: با نرم افزار های دفتری همچون بسته آفیس آشنائی کافی داشته باشد.

3. مهارت های انسانی: توانایی لازم جهت برقراری ارتباط موفق و پیشبرد امورات را داشته باشد.

4. ویژگی های شخصیتی: انگیزه و پشتکار در انجام وظیفه، دقت و سرعت کافی در اجرای امورات محوله داشته باشد.

دستورالعمل‌ ثبت‌ نام‌ متقاضیان‌ استخدام:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم ثبت نام متقاضیان استخدام را از مدیریت منابع بشری و یا ویب سایت پوهنتون (Www.dawat.edu.af) بدست آورده و پس از خانه پری و تکمیل اسناد مورد نیاز آنرا به مدیریت منابع بشری پوهنتون دعوت واقع ناحیه پنجم، خوشحال مینه، چهارراهی قمبر تسلیم نمایند و همچنان می توانید سافت آنرا به ایمیل آدرس (hr@dawat.edu.af) ارسال نمائید.

قابل ذکر است که خانه پری نمودن فورم درخواستی و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی، تجربه کاری و خلص سوانح الزامی است در غیر آن با شما تماس گرفته نخواهد شد.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، با اشخاص واجد شرایط برای مراحل بعدی تماس گرفته خواهد شد، لذا آدرس مشخص خویش را توأم با شماره تماس و ایمیل آدرس در فورم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید.

مدیریت منابع بشری

© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون