لوایح و مقررات پوهنتون

لوایح اخلاقی


لوایح آزادی علمی


لوایح نظم و دسیپلین


لوایح استخدام کارکنان


لوایح انصاف و عدالت


لوایح شکایات


لوایح مصونیت کاری کارمندان


لایحه تطبیق و انکشاف نصاب تحصیلی


طرزالعمل ارزیابی های داخلی پوهنتون


طرزالعمل انکشاف و توسعه کتابخانه


طرزالعمل تشخیص مهارت های محصلان و فارغان


طرزالعمل نظرسنجی نیازهای جامعه