لیسانس در اقتصاد

معلومات عمومی

در تمامی ادوار مسئله تولید، توزیع و مصرف وجود داشت، اما علم اقتصاد وجود نداشت. همزمان با تبدیل سرمایه داری تجاری به سرمایه داری صنعتی در قرن 18 میلادی، نیاز به سازماندهی شد. بدین ترتیب، نظریه های اقتصادی گسترش یافت و در این راستا بود که آدام اسمیت اصول و قوانین اقتصادی را به صورت علمی بیان کرد و با نوشتن کتاب ثروت ملل در سال 1776 میلادی علم اقتصاد را بنیان نهاد و پدر علم اقتصاد شد.

کمیابی منابع تولید یک اصل اساسی زندگی اقتصادی بشر است. مفهوم دقیق این اصل این است که طبیعت و نیروی کار بشر به میزان نامحدودی توانایی جوابگویی و ارضای تمامی خواسته های انسان را نداشته و ندارند. از سوی دیگر نیازهای بشر در مورد کالاها و خدمات نامحدود است.

بنابراین، برای هر اجتماع این مسئله مهم اقتصادی پیش می آید که چگونه می توان منابع کمیاب را برای ارضای خواسته هایی که باهم در رقابت هستند تخصیص داد به طوری که حتی الامکان حداکثر آن خواسته ها برآورده شود. تبیین علمی و منسجم این موضوعات رسالتی است که علم اقتصاد بر دوش می کشد.

دانش اقتصاد راهکارهای علمی و نظری و سازگارهای کاربردی را برای رهایی جوامع بشری از چنگ فقر، فلاکت، محرومیت و دسترسی به رشد و توسعه اقتصادی فراروی کشورها قرار می دهد. فقر، بیکاری، توسعه نیافتگی و عقب ماندگی اقتصادی دردی است که مردم افغانستان بیش از هر کشوری در جهان طعم تلخ آن را چشیده است.

با توجه به کمیابی منابع و امکانات و نبود ظرفیت و سرمایه بشری لازم برای بهره برداری مناسب از منابع محدود موجود، نیازمندی این کشور به سرمایه انسانی متخصص در رشته های علمی مانند اقتصاد و تجارت، رشد و توسعه اقتصادی و مبارزه با فقر و ایجاد اشتغال بیشتر از پیش محسوس است.

برنامه لیسانس اقتصاد از جمله دو برنامه یی است که در سال 1389 شروع به فعالیت های علمی خویش نموده است.

این برنامه در هر دو طبقه ذکور و اناث که تا به حال 18 دور فراغت (بتعداد 1158 نفر محصل) را سپری نموده است، دارای دو رشته ذیل میباشد:

1. امور مالی و بانکی « 158 کردیت »
2. اداره و مدیریت تشبثات « 157 کردیت »

ریاست این پوهنحٔی بر عهدۀ محترم نصرت الله "بسام" و مدیریت تدریسی آن بر عهده محترم سمیع الله "ابراهیمی" می باشد.


پلان ستراتژیک پوهنحٔی اقتصاد (1399-1403)

  دانلود فایل

کتاب رهنمای (کتلاک) پوهنحٔی اقتصاد

  دانلود فایل

پلان عملیاتی / تطبیقی سال 1401

  دانلود فایل


دیدگاه پوهنځی

کسب بالاترین جایگاه علمی در سطح کشور و منطقه جهت عرضه خدمات تحصیلی و تحقیقی با کیفیت در علوم اقتصادی و مدیریتی.


مأموریت پوهنځی

ارائه خدمات تحصیلی با کیفیت در علوم اقتصادی و مدیریتی بشکل نظری و کاربردی از مجرای بهترین شیوه تدریس جهت تربیه کادر های متخصص و متعهد در جامعه.


دیدگاه دیپارتمنت امور مالی و بانکی

دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد متعهد بر ایفای نقش رهبری در فراهم ساختن تحصیلات عالی و تخصصی در عرصه بانکداری خوب به منظور رشد و توسعه امور مالی و بانکی در سطح کشور می باشد.


مأموریت دیپارتمنت امور مالی و بانکی

توانمند سازی محصلین برای مدیریت و رهبری مؤفقانۀ تشبثات توسط ارائۀ دانش و مهارت های کسب و کار.
این مأموریت را میتوان با استفاده از فعالیت های ذیل انجام داد:

  • فراهم نمودن محیط حمایوی اکادمیک برای محصلین.
  • تطبیق نصاب تحصیلی مبتنی بر نیازمندیهای بازار کار.
  • کاربرد روش های آموزشی محصل محوری.
  • ایجاد و حفظ روابط مؤثر دوجانبه با تشبثات و سایر نهادها.
  • توانمندساختن محصلین با مهارت های آموزشی دراز مدت.


دیدگاه دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات

دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات پوهنځی اقتصاد متعهد بر ایفای نقش رهبری در فراهم ساختن تحصیلات با کیفیت و تخصصی در عرصه مدیریت تشبثات به منظور رشد و توسعه کسب و کار می باشد.


مأموریت دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات

توانمند سازی محصلین برای مدیریت و رهبری مؤفقانۀ تشبثات توسط ارائۀ دانش و مهارت های کسب و کار.
این ماموریت را میتوان با استفاده از فعالیت های ذیل انجام داد:

  • فراهم نمودن محیط حمایوی اکادمیک برای محصلین.
  • تطبیق نصاب تحصیلی مبتنی بر نیازمندیهای بازار کار.
  • کاربرد روش های آموزشی محصل محوری.
  • ایجاد و حفظ روابط مؤثر دوجانبه با تشبثات و سایر نهادها.
  • توانمندساختن محصلین با مهارت های آموزشی دراز مدت.


نصاب درسی

نصاب درسی این برنامه بر مبنای سیستم (Credit) به شرح ذیل میباشد:

مضامین صنوف اول و دوم: (عمومی)

شماره سمستر 1 سمستر 2 سمستر 3 سمستر 4
# مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت
1 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2
2 اساسات اقتصاد کلان 3 اساسات اقتصاد کلان 3 اساسات اقتصاد خرد 3 اقتصاد کلان 3
3 اساسات اقتصاد خرد 3 اساسات اقتصاد خرد 2 سنجش مصارف 2 تمویل 2
4 محاسبه مالی 2 محاسبه مالی 2 انگلیسی برای تجارت 3 احتمالات 2
5 ریاضی 2 ریاضی 2 تئوری احتمالات 2 سنجش مصارف 3
6 انگلیسی 2 انگلیسی 1 اقتصاد پولی 2 انگلیسی برای تجارت 1
7 احصائیه 3 احصائیه 2 تاریخ نظریات اقتصادی 3 اساسات مدیریت 2
8 سنجش های اقتصادی 2 اساسات امور مالی عامه 3 - سرمایه گذاری 2
9 - مبادی حقوق 2 - حقوق اقتصاد 2
# مجموع کردیت: 19 - 19 - 17 - 20

مضامین صنوف سوم و چهارم: (رشته امور مالی و بانکی)

شماره 5 سمستر 6 سمستر 7 سمستر 8
# مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت
1 ثقافت اسلامی 2 اقتصاد بین المللی 3 بانکداری 3 اقتصاد اسلامی 3
2 اقتصاد عامه 3 اقتصاد منطقوی 3 سیاست های عمومی اقتصادی 3 سیاست های پولی 3
3 بیمه 3 بودیجه عامه (سیاست) 3 مدیریت خطرات مالی 3 استقراض دولت 3
4 بودیجه عامه (تیوری) 3 اقتصاد عامه 2 سیاست های مالی 3 سمینار 4
5 تیوری انکشاف 3 محاسبه دولتی 3 سمینار (روش تحقیق) 3 پایان نامه (مونوگراف) 4
6 اقتصاد محیط زیست 3 بازار های مالی و پولی 3 کمپیوتر برای احصائیه 2 -
7 انفارمایتک 2 انفارمایتک/بررسی و کنترول 2 - -
8 اقتصاد بین المللی ۳ ترنینگ 2 - -
# مجموع کردیت: 19 - 21 - 22 - 21

مضامین صنوف سوم و چهارم: (رشته منجمنت و اداره تشبثات)

شماره سمستر 5 سمستر 6 سمستر 7 سمستر 8
# مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت
1 ثقافت اسلامی 2 اقتصاد بین المللی 3 بانکداری 3 اقتصاد اسلامی 3
2 اقتصاد عامه 2 اقتصاد منطقوی 3 سیاست های عمومی اقتصادی 3 مدیریت استراتیژیک 3
3 مدیریت 3 بودیجه عامه (سیاست) 3 مدیریت منابع بشری 3 بررسی و کنترول 3
4 بودیجه عامه (تیوری) 3 انفارماتیک/اقتصاد عامه 2 مدیریت مالی 3 سمینار 4
5 تیوری انکشاف 3 تجارت الکترونیک 3 روش تحقیق 3 مونوگراف 4
6 مدیریت بازاریابی 3 مدیریت تشبثات 3 کمپیوتر برای احصائیه 2 -
7 مدیریت کنترول کیفیت 3 تهیه و تدارکات 2 - -
8 اقتصاد بین المللی 3 ترنینگ 2 - -
# مجموع کردیت: 24 - 18 - 20 - 20


معلومات مالی

پوهنتون دعوت افتخار دارد که با دریافت کمترین هزینه درسی در میان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور، بهترین و جامع ترین خدمات درسی را در سطح عالی برای محصلان خویش فراهم سازد.

محصلان جدیدالشمول مکلف اند بعد از اعلان نتایج کانکور، جهت تشکیل صنف در مدت یک هفته فیس های شان را در بخش مالی پرداخت نمایند؛ زمان پرداخت فیس در آغاز سمستر بوده و بر اساس واحد پولی رایج کشور (افغانی) دریافت می گردد.

شماره تصنیف فیس اصلی تخفیف فیس بعد از تخفیف
1 ثبت نام کانکور 200 0 200
2 داخله (فقط یکبار) 2,000 0 2,000
3 هزینه درسی فی سمستر 20,000 8,000 12,000
4 مونوگراف (فقط یکبار) 4,000 0 4,000
5 تصدیقنامه (فقط یکبار) 500 0 500
# مجموع هزینه دوره تحصیلی: 166,700 64,000 118,700

توجه: تخفیف در فیس سمستر برای یک دوره تحصیلی میباشد.کتابخانه

کتب مورد نیاز پوهنحٔی اقتصاد نظر به ضرورت دیپارتمنت های این پوهنحٔی از منابع نشراتی و کتاب فروشی ها خریداری و ذخیره گردید، و با در نظرداشت موضوعات و عناوین فهرست شده است، و جهت استفاده مزید در خدمت محصلان قرار دارد.

این کتابخانۀ مجهز با کتب، مجلات، اخبار روزانه و سایر موضوعات علمی بوده که از ساعت 8:00 صبح الی 7:30 شام به روی محصلان و اساتید گرامی باز میباشد.

شماره زبان کتاب تعداد
1 فارسی 18
2 پښتو 14
3 عربی 29
# مجموع کتب: 61


شهرت و معلومات تماس اعضای اداری و کدر علمی دایمی

# شهرت وظیفه شماره تماس ایمیل
1 نصرت الله بسام رئیس و استاد دایمی 0793156315 -
2 غلام فاروق صدیقی آمر دیپارتمنت امور مالی و بانکی و استاد دایمی 0779792257 farooqsidiqee2018@gmail.com
3 عبدالسمیع ابراهیمی مدیر تدریسی و استاد دایمی 0795373706 abdulsamii850@gmail.com
4 سیف الرحمن بسام استاد دایمی 0730650008 -
5 فدا محمد آریا استاد دایمی 0728749474 fedaaria28@gmail.com
© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون