پذیرش محصل

شرایط پذیرش

شرایط پذیرش جهت شمولیت در امتحان کانکور:

1. شهادتنامه و یا نمرات سه ساله (صنوف 10، 11 و 12) به امضاء و مهر لیسه مربوطه و تائید مدیریت معارف یا ریاست معارف منطقه و تصدیق تدریسات ثانوی وزارت معارف.
2. فوتوکاپی رنگه تذکره.
3. چهار قطعه عکس (4cm x 3cm).
4. از فارغان صنوف 14 مطابق لایحه وزارت تحصیلات عالی امتحان اختصاصی به شرایط ذیل اخذ می گردد:
- داوطلبان مطابق به ماده 25 لایحه، حق انتخاب خلاف رشته را ندارند.
- اوسط نمرات صنف 13 و 14 از 80 فیصد کم نباشد.
- مطابق به بند پنجم ماده 28 لایحه وزارت تحصیلات عالی، بعد از کامیابی در امتحان اختصاصی به سمستر سوم، یک صنف تنزیل پذیرفته میشوند.
5. مبلغ 200 افغانی جهت ثبت نام کانکور.

قابل توجه:
1. ثبت نام همه روزه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر جریان دارد.
2. در صورت عدم تکمیل موارد فوق، ثبت نام صورت نمی گیرد.

© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون